AktualnościPrawoZ Polski

Ogłoszono nowe rozporządzenie ws. świadectw kwalifikacji

Stało się! Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji zostało ogłoszone dzień wcześniej niż planowano, czyli wczoraj 6.10.2016. Zacznie obowiązywać od 6 listopada 2016. Co znajdziemy w nowym rozporządzeniu?

Dla chętnych – możecie je sobie sami przejrzeć pod tym linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1630.

Zatem przyjrzyjmu się głównym zapisom i zmianom:

1. Zmiany uprawnień podstawowych i dodatkowych

Od teraz uprawnienia dodatkowe to kategoria oraz masa startowa bezzałogowego statku powietrznego. Do tej pory były to uprawnienia podstawowe. Zmiana jest o tyle istotna, że stare rozporządzenie z 3 czerwca 2013r. w § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkolenie lotnicze w celu uzyskania uprawnienia dodatkowego określającego kategorię oraz masę startową statku powietrznego, wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, może odbywać się metodą samokształcenia przy uwzględnieniu zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych dla tego uprawnienia określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”

Oznacza to tyle, że posiadając już NOWE uprawnienia PODSTAWOWE, czyli VLOS/BVLOS (do którego trzeba będzie mieć szkolenie tzn. VLOS, bo na BVLOS i tak było już wymagane) będzie można już bez szkolenia zrobić sobie dodatkową kategorię BSP lub zwiększyć kategorię wagową na zasadach samokształcenia, bez przebywania kolejnych szkoleń.

Co ciekawe wprowadzono pojęcie masy startowej, a „wyleciało” pojęcie MTOM, czyli maksymalnej masy startowej:

1) w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) masie startowej – rozumie się przez to masę bezzałogowego statku powietrznego gotowego do lotu;”;

Niby różnica subtelna, ale oznacza tyle, że nawet jeśli dana konfiguracja np. wielowirnikowca  MOGŁABY unieść np. 10kg razem z własną wagą (czyli MTOM – maksymalna masa do startu) to jeśli na egzaminie ten sam wielowirnikowiec waży tylko 4kg to uprawnienia będą do 5kg, a nie do 25kg (tylko dlatego, że dron tyle uniesie, nie znaczy, że operator umie takim ciężkim latać – więc zmiana na dobre).

2. Wymiana świadectw kwalifikacji na nowe

§ 2. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje, na wniosek członka personelu lotniczego, wymiany jego świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, zwanego dalej „świadectwem kwalifikacji operatora (UAVO)”, i uprawnień do niego wpisanych, wydanych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, na świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do nich wpisane na warunkach określonych w ust. 4.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się najpóźniej 30 dni przed upływem ważności uprawnienia podstawowego wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO).

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego.

4. Wymiana, o której mowa w ust. 1, może nastąpić najpóźniej:
1) w dniu upływu ważności uprawnienia podstawowego wpisanego do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO);
2) w dniu upływu ważności uprawnienia podstawowego, które zostało wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) jako ostatnie – w przypadku gdy do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) jest wpisane więcej niż jedno uprawnienie podstawowe.

A zatem trzeba będzie złożyć wniosek do ULC najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności uprawnienia podstawowego wpisanego w św. kw. UAVO. Wniosek ma zawierać podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego. Za nowo wydane świadectwo kwalifikacji trzeba będzie zapłacić 43zł:

3. Zmiany kategorii BSP i masy startowej

Żeby nie cytować całych długich zapisów z rozporządzenia, będzie bardziej obrazowo:

  Najniższa kategoria wagowa:

 • UAV(A), UAV(MR), UAV(H), UAV(AS), UAV(O) < 2kg —> UAV < 5kg
  Średnia kategoria wagowa:

 • UAV(A) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(A) < 25kg
 • UAV(MR) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(MR) < 25kg
 • UAV(H) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(H) < 25kg
 • UAV(AS) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 25kg
 • UAV(O) od 2 do 7kg lub od 7 do 25kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 25kg
  Najwyższa kategoria wagowa

 • UAV(A) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(A) < 150kg
 • UAV(MR) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(MR) < 150kg
 • UAV(H) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV (H) < 150kg
 • UAV(AS) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 150kg
 • UAV(O) od 25 do 50kg lub od 50kg –> UAV < 5kg i UAV(AS) < 150kg

W skrócie: osoby mające teraz UAVO VLOS do 2kg na wybraną kategorię BSP (np. MR, czyli wielowirnikowiec) będą mogły wymienić św. kw. UAVO na nowe z wpisem UAV<5kg, czyli dostaną uprawnienia na wszystkie inne kategorie BSP (samoloty, helikoptery, aerostaty) i to do 5kg.

Osoby mające teraz uprawnienia od 2 do 7kg i od 7 do 25kg będą miały nowe uprawnienia na wszystkie BSP do 5kg (czyli UAV<5kg) oraz na tą jedną wybraną kategorię BSP, którą mają teraz w UAVO – będą miały do 25kg. Słowem: osoby obecnie mające uprawnienia do 25kg skorzystają najmniej, bo w zasadzie niewiele im się zmieni prócz UAV<5kg.

Operatorzy mający uprawnienia powyżej 25kg będą teraz miały uprawnienia do 150kg na swoją kategorię BSP oraz do 5kg na wszystkie inne (UAV<5kg).

Znika kategoria „O”, czyli „inny bezzałogowiec” natomiast – co ciekawe – to uprawnienie zostaje zastąpione uprawnieniem na „AS”, czyli aerostaty (balony i sterowce).

4. BVLOS to w końcu również VLOS 😉

Wprost z rozporządzenia ptk.5:

14) uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora BVLOS – podlega wymianie na świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku;

5. Ważność „starych” świadectw kwalifikacji UAVO:

§ 3. Świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) oraz wpisane do nich uprawnienia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Czyli po wymianie świadectwa na nowe z nową kategorią mimo wszystko nie resetuje nam się czas ważności uprawnień, tylko zostaje zachowana data sprzed wymiany.

6. Nowe programy szkolenia

§ 6. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza programy szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Ośrodki szkoleniowe, prócz obowiązku posiadania w swoich szeregach instruktora z uprawnieniami INS będą musiały się dostosować do nowego programu szkolenia, który zostanie ogłoszony do 3 miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia.

 

Omówienie Załącznika nr 1

„SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI LOTNICZYCH W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYKI DLA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO UŻYWANEGO W CELACH INNYCH NIŻ REKREACYJNE LUB SPORTOWE (UAVO)”

1. Nowe uprawnienia podstawowe to VLOS i BVLOS.

2. Nowe uprawnienia dodatkowe:

 • określające kategorię BSP oraz masę startową
 • uprawnienia INS

3. Obowiązek szkoleń do UAVO VLOS:

„1.3.1.1. Uprawnienie VLOS wpisuje się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i szkolenia praktycznego oraz zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie wymaganym dla tego uprawnienia.”

4. Dodatkowe uprawnienia na kategorię statku powietrznego – po zdaniu egzaminu praktycznego:

1.4.1.2. W przypadku posiadania co najmniej jednego uprawnienia na kategorię statku powietrznego kolejne uprawnienie na kategorię statku powietrznego wpisuje się po zdaniu egzaminu praktycznego w zakresie:
1) przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii;
2) obsługi naziemnej i oceny jego zdatności do lotu;
3) umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych;
4) wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych
i awaryjnych.

Dalsze części załącznika dotyczą szczegółowych zasad przyznawania uprawnień dodatkowych INS – myślę, że zainteresowani zdobyciem tych uprawnień sami będą w stanie sobie zinterpretować zapisy w rozporządzeniu, więc je sobie tutaj daruję ;).

To chyba tyle. Rozporządzenie nie jest zbyt obszerne i skomplikowane więc polecam sobie je choć raz przejrzęć osobiście w całości – dla utrwalenia wiedzy ;).

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Wyjątkowe szkolenie UAVO w Warszawie - AirDron-Polska Special Event II

Następny

Szkolenia UAVO on-line. Sprawdź ofertę szkoły Avioner.pl

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *