AktualnościPrawoZ Polski

Nowe zasady szkoleń UAVO już w lutym

Wraz z nowym rozporządzeniem wprowadzającym zasady lotów BVLOS (Załącznik nr 6b) i zmieniającym zasady lotów VLOS (Załącznik nr 6 i 6a) zostaną zaktualizowane również reguły uzyskania świadectw kwalifikacji UAVO. Główne zmiany dotyczą szkoleń do uzyskania uprawnień VLOS do 5kg, ale nie są to jedyne nowości z rozporządzenia.

[AKTUALIZACJA – 17.01.2019] Ogłoszone rozporządzenie dostępne jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/94/1

[AKTUALIZACJA – 4.02.2019] Ogłoszone zostały nowe wytyczne Prezesa ULC: http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_ULC/2019/11/akt.pdf

[AKTUALIZACJA – 6.02.2019] Ogłoszone zostały nowe programy szkoleń UAVO: http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_ULC/2019/12/akt.pdf

Niższe opłaty dodatkowe dla VLOS do 5kg

Rozporządzenie zakłada zniesienie konieczności odbywania badań lotniczo-lekarskich i uzyskania orzeczenia, którego koszt ustawowy to 200zł (czasem więcej, bo centra medycyny pobierały opłaty za same badania krwi, morfologii, moczu, EKG, słuchu itd. – w zależności na jakie badani skierował przyszłego operatora lekarz orzecznik lotniczy).

Druga duża zmiana to zniesienie konieczności podchodzenia do egzaminu państwowego. Oznacza to konieczność odbycia „jedynie” egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez ośrodek szkoleniowy. Oszczędność wynika tu z faktu, że obecne koszty egzaminów państwowych to: egzamin teoretyczny: 55zł, egzamin praktyczny: 108zł. Kursant będzie zatem musiał uiścić opłatę jedynie za pierwsze wydanie świadectwa kwalifikacji w wysokości: 44zł. Wszystkie ceny pochodzą z Tabeli opłat lotniczych z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych.

Po trzecie: w związku z brakiem konieczności przeprowadzania egzaminu państwowego kursant nie będzie potrzebował  OC, ale tylko na czas egzaminu. Ponieważ egzamin przeprowadza ośrodek szkoleniowy w ramach szkolenia, sam ośrodek ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC, które pokryje ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania szkolenia. To kolejna oszczędność dla kursanta – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Należy pamiętać, że do późniejszych lotów innych niż rekreacyjne i sportowe OC jest cały czas potrzebne.

Łącznie oszczędność dla kursanta wynikająca z wszelkich opłat dodatkowych wyniesie: minimum 200zł + 55zł + 108zł + ubezpieczenie OC – łącznie przynajmniej 400zł.

UWAGA: powyższe zwolnienia z badań, egzaminów i tym samym z OC na egzaminy przysługują tylko kursantom do uzyskania świadectwa kwalifikacji VLOS w kategorii do 5kg. Dla wszystkich innych uprawnień i kategorii wagowych powyższe zwolnienia nie obowiązują.

Kto będzie egzaminował VLOS do 5kg?

Egzamin wewnętrzny w ramach szkolenia będzie mógł przeprowadzić instruktor, który ma uprawnienia INS przynajmniej od roku. Mimo wszystko nie będzie mógł on egzaminować swojego ucznia gdy: jest małżonkiem, krewnym, powinowatym kandydata do drugiego stopnia lub gdy istnieją inne okoliczności ograniczające jego obiektywizm.

Instruktorzy z mniejszym stażem będą mogli nabyć uprawnienia do egzaminowania po odbyciu specjalnego przeszkolenia w ULC.

Przedłużanie i wznawianie uprawnień jedynie przez egzaminatorów

Wiele osób pyta o to, czy instruktorzy będą mogli przedłużać lub wznawiać uprawnienia VLOS do 5kg. Według zaleceń ULC to dalej będzie leżeć w gestii egzaminatorów państwowych – nie instruktorów.

Czy same szkolenia będą tańsze?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć póki nie zostaną ogłoszone nowe programy szkoleń w związku ze zmianami zasad lotów VLOS i BVLOS z rozporządzenia. Jeśli programy szkoleń dołożą kolejnych godziny szkolenia teoretycznego bądź praktycznego to koszt szkolenia może wzrosnąć. Szczególnie może to dotyczyć szkoleń BVLOS.

Z drugiej strony ceny dyktuje rynek, ilość chętnych na kursy i sama konkurencja wśród ośrodków. Moim zdaniem mało prawdopodobne, żeby ceny szkoleń VLOS wzrosły. Sumarycznie kursanci i tak skorzystają z dużo niższych opłat dodatkowych.

Zniesienie granicy wieku (18 lat)

Również dla szkoleń do uprawnień VLOS do 5kg zostanie zniesiona dolna granica wieku (obecnie 18 lat). Formalnie nie zostaje ustalona żadna nowa granica. Załącznik 6a zyska nowy zapis w Rozdziale 4 (Zasady wykonywania lotów) – ptk. 4.1, pptk 14):

„14) w przypadku operatora będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej.”

Osoba małoletnia wg polskiego prawa cywilnego (kodeks cywilny) to osoba, której wiek zawiera się w okresie pomiędzy urodzeniem i osiągnięciem pełnoletności (18 lat).

Kodeks wyróżnia jednak dwie kategorie małoletnich: przed ukończeniem 13 roku życia i pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Poniżej 13 lat małoletni nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych. Pomiędzy 13 a 18 rokiem życia małoletni nabywa już ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Zdolność do czynności prawnych to możliwość nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego wskutek własnego działania. Powstaje zatem pytanie czy osoba przystępująca do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO powinna być w takim wieku by mieć już chociaż ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

Jednocześnie wymogiem stawianym przed ośrodkami szkolenia UAVO – w przypadku chęci przeszkolenia osób małoletnich – jest otrzymanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego. Zatem małoletni nie musi stanowić o sobie jeśli zgodę wyraża jego opiekun prawny. Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, w którym małoletni kursant musi sam podpisać oświadczenie potwierdzające, że jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych. Takie oświadczenie może podpisać jedynie osoba ze zdolnością do czynności prawnych. Moim zdaniem z tego powodu minimalny wiek kursanta to właśnie skończone 13 lat.

Powyższe informacje nie są jeszcze oficjalnie obowiązujące. Ostateczne wersje ustaleń co do przeprowadzania szkoleń i egzaminów wewnętrznych opublikowane zostaną jako zalecenie Prezesa ULC.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Loty VLOS według nowego rozporządzenia - co się zmienia?

Następny

Prawda czy fałsz? Tezy o rynku dronowym

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *