AktualnościPoradyPrawoZe Świata

Zdalna identyfikacja dronów obowiązkowa od 2024

Jedną z dużych zmian nadchodzących wraz z nowym rokiem 2024 będzie konieczność wykonywania lotów BSP na terenie UE z aktywnym systemem zdalnej identyfikacji (w skrócie RID od Remote ID). Obowiązek ten tyczy się dronów latających zarówno w kategorii otwartej jak i szczególnej – choć póki co nie wszystkich.

1. Skąd wynika obowiązek posiadania RID od 1.01.2024 r.?

Obowiązek stosowania systemu zdalnej identyfikacji w kategorii otwartej wynika bezpośrednio z klas dronów (konkretnie C1, C2 i C3), które producenci muszą wyposażyć w RID by móc je sprzedawać z takimi certyfikatami na rynku UE. Z kolei obowiązek korzystania ze zdalnej identyfikacji w kategorii szczególnej od 1 stycznia 2024 r. wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 r. (rozporządzenie zmieniające 2019/947), w którym znalazł się zapis, iż:

Przepisy sekcji UAS.SPEC.050 pkt 1 lit. l) ppkt (ii) załącznika stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przepis z tej sekcji brzmi:

Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego dopełnia wszystkich poniższych obowiązków:

l) zapewnia, aby na każdym pojedynczym bezzałogowym statku
powietrznym zainstalowano:

(ii) aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji.

2. Definicja i wymogi elementu RID

Jednoznaczna zdalna identyfikacja oznacza system lokalnego rozpowszechniania informacji o eksploatowanym bezzałogowym statku powietrznym, w tym jego oznakowania, pozwalający
uzyskać te informacje bez fizycznego dostępu do bezzałogowego statku powietrznego;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947

W praktyce RID będzie realizowana standardowymi protokołami komunikacji takimi jak Bluetooth 4/5 i/lub WiFi.

W Części 6 załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 znajduje się dokładny opis wymogów dotyczących elementów służących do zdalnej identyfikacji:

Dodatkowy element służący do jednoznacznej zdalnej identyfikacji musi spełniać następujące warunki:

1) umożliwia ładowanie numeru rejestracyjnego operatora SBSP, wymaganego zgodnie z art. 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947, i wszelkich innych dodatkowych numerów przewidzianych w systemie rejestracji; system przeprowadza kontrolę zgodności, weryfikując integralność całego ciągu przekazanego operatorowi SBSP w momencie rejestracji; w przypadku rozbieżności system wysyła operatorowi SBSP komunikat o błędzie;
2) musi mieć niepowtarzalny numer seryjny zgodny z normą ANSI/CTA-2063-A-2019 (Numery seryjne małych bezzałogowych systemów powietrznych, 2019), umieszczony w czytelny sposób na dodatkowym elemencie i na jego opakowaniu lub w instrukcjach producenta;
3) zapewnia – przez cały czas trwania lotu – jednoznaczną okresową emisję z bezzałogowego statku powietrznego w czasie rzeczywistym przy użyciu otwartego i udokumentowanego protokołu transmisji, w taki sposób, aby urządzenia mobilne, znajdujące się w strefie nadawania, mogły je jednoznacznie odbierać, następujących danych:
(i) numeru rejestracyjnego operatora SBSP oraz kodu weryfikacyjnego przekazanego przez państwo członkowskie rejestracji w trakcie procesu rejestracji, chyba że kontrola zgodności określona w lit. a) nie została zaliczona;
(ii) niepowtarzalnego numeru seryjnego dodatkowego elementu zgodnego z pkt 2;
(iii) znacznika czasu, położenia bezzałogowego statku powietrznego w przestrzeni oraz jego wysokości nad poziomem terenu lub punktem startu;
(iv) przebiegu trasy mierzonego zgodnie z ruchem wskazówek zegara w odniesieniu do północy geograficznej i prędkości bezzałogowego statku powietrznego względem ziemi; oraz
(v) położenia w przestrzeni pilota bezzałogowego statku powietrznego lub, jeśli informacja ta nie jest dostępna, punktu startu;
4) zmniejsza możliwość manipulowania funkcjonowaniem systemu zdalnej identyfikacji; oraz
5) jest wprowadzany do obrotu z instrukcjami producenta zawierającymi odniesienie do protokołu transmisji wykorzystywanego do jednoznacznej zdalnej identyfikacji oraz instrukcję:
a) instalacji modułu na bezzałogowym statku powietrznym; oraz
b) ładowania numeru rejestracyjnego operatora SBSP.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945

Zatem w skrócie: element systemu zdalnej identyfikacji ma stale emitować drogą radiową informacje takie jak: numer operatora SBSP, numer seryjny elementu RID, czas, położenie i wysokość BSP, trasę i prędkość BSP oraz położenie pilota BSP lub miejsce startu BSP.

Warto zaznaczyć, że RID dzieli się na dwa rozwiązania: bezpośrednią komunikację RID (Direct) lub sieciową (Network). Pierwsza – bezpośrednia zdalna identyfikacja polega na publicznym rozprzestrzenianiu informacji dostępnej do każdego urządzenia zdolnego ją odebrać. Z kolei sieciowa zdalna identyfikacja ma służyć identyfikowaniu BSP latających w środowisku U-Space. Generalnie będziemy zajmować się bezpośrednim RID, bo ono będzie dotyczyło powszechnie użytkowanych dronów (nie ograniczonych jedynie do U-Space).

3. Zdalna identyfikacja BSP w kategorii otwartej

W kategorii otwartej wymóg ten pojawia się od podkategorii A1 do A3 i dotyczy dronów klasy C1, C2, C3:

UAS.OPEN.020 Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A1

Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A1 muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
5) muszą być wykonywane przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, który:
d) jest oznaczony jako klasa C1 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 2 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945, i jest eksploatowany z aktywnym i zaktualizowanym systemem jednoznacznej zdalnej identyfikacji oraz aktywną i zaktualizowaną funkcją świadomości przestrzennej.

UAS.OPEN.030 Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A2

Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A2 muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
3) muszą być wykonywane z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, który jest oznaczony jako klasa C2 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 3 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945, i jest eksploatowany z aktywnym i zaktualizowanym systemem jednoznacznej zdalnej identyfikacji oraz aktywną i zaktualizowaną funkcją świadomości przestrzennej.

UAS.OPEN.040 Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A3

Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w podkategorii A3 muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
4) muszą być wykonywane przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, który:
c) jest oznaczony jako klasa C2 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 3 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945, i jest eksploatowany z aktywnym i zaktualizowanym systemem jednoznacznej zdalnej identyfikacji oraz aktywną i zaktualizowaną funkcją świadomości przestrzennej lub;
d) jest oznaczony jako klasa C3 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 4 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945, i jest eksploatowany z aktywnym i zaktualizowanym systemem jednoznacznej zdalnej identyfikacji oraz aktywną i zaktualizowaną funkcją świadomości przestrzennej; lub (…)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947

Obowiązek sprawdzania poprawności działania RID został dopisany również do obowiązków pilota w kategorii OPEN:

UAS.OPEN.060 Obowiązki pilota bezzałogowego statku powietrznego

1) Przed rozpoczęciem operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego pilot bezzałogowego statku powietrznego:
d) zapewnia, aby system bezzałogowego statku powietrznego był w stanie gwarantującym bezpieczne wykonanie zaplanowanego lotu oraz, w stosownych przypadkach, sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947

Podsumowując: w kategorii otwartej wymóg zdalnej identyfikacji występuję w podkategoriach A1, A2, A3, ale nie dla wszystkich dronów – dotyczy bowiem klas C1, C2 i C3 (z wyjątkiem dronów na uwięzi). Nie dotyczy zatem dronów bez klasy, ani też dronów klasy C0 i C4.

A co z kategorią szczególną?

4. Zdalna identyfikacja w kategorii szczególnej

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 w Artykule 40 pkt 5 zawiera zapis:

Każdy bezzałogowy statek powietrzny, który ma być eksploatowany w kategorii „szczególnej” i poniżej wysokości 120 m, musi być wyposażony w system zdalnej identyfikacji (…).

Z kolei w 2019/947 mamy zapis, iż do obowiązków operatora SBSP w kategorii szczególnej należy zainstalowanie elementu RID na każdym eksploatowanym BSP:

UAS.SPEC.050 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego
1) Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego dopełnia wszystkich poniższych obowiązków:
l) zapewnia, aby na każdym pojedynczym bezzałogowym statku powietrznym zainstalowano: (ii) aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji.

CZĘŚĆ B – OPERACJE Z UŻYCIEM SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ” – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947

Obowiązkiem pilota jest sprawdzenie czy RID jest aktywny i aktualny:

UAS.SPEC.060 Obowiązki pilota bezzałogowego statku powietrznego

2) Przed rozpoczęciem operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego pilot bezzałogowego statku powietrznego musi spełnić wszystkie poniższe warunki:
c) zapewnia, aby system bezzałogowego statku powietrznego był w stanie gwarantującym bezpieczne wykonanie zaplanowanego lotu oraz, w stosownych przypadkach, sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny;

CZĘŚĆ B – OPERACJE Z UŻYCIEM SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ” – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947

4.1. Zdalna identyfikacja w STS-01/02

Podobnie jak w kategorii otwartej tak i w szczególnej poszczególne drony stosowane do lotów w STS-01 (klasa C5) i STS-02 (klasa C6) powinny być wyposażone w elementy systemu zdalnej identyfikacji:

UAS.STS-01.020 Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z STS-01
1) Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z STS-01 muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
f) muszą być wykonywane z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, który jest oznaczony jako klasa C5 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 16 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945, i jest eksploatowany z aktywnym i zaktualizowanym systemem jednoznacznej zdalnej identyfikacji.

UAS.STS-01.040 Obowiązki pilota bezzałogowego statku powietrznego
Oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.060 pilot bezzałogowego statku powietrznego:
1) przed rozpoczęciem operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego weryfikuje, czy środki służące zakończeniu lotu bezzałogowego statku powietrznego funkcjonują, oraz sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny;

UAS.STS-02.020 Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z STS-02
Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z STS-02 są wykonywane:
8) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
c) jest eksploatowany z aktywnym i zaktualizowanym systemem jednoznacznej zdalnej identyfikacji.

UAS.STS-02.040 Obowiązki pilota bezzałogowego statku powietrznego
Oprócz obowiązków określonych w sekcji UAS.SPEC.060 pilot bezzałogowego statku powietrznego:
1) przed rozpoczęciem operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego:
b) sprawdza, czy środki służące zakończeniu lotu i funkcja umożliwiająca programowanie przestrzeni operacyjnej bezzałogowego statku powietrznego funkcjonują prawidłowo; oraz sprawdza, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny;

Dodatek 1 do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947

4.2. Zdalna identyfikacja w NSTS

Na ten moment polskie scenariusze NSTS zawierają jedynie informację, że do systemu RID należy przesłać nr rejestracyjny operatora o ile BSP jest wyposażony w RID.

UAS.NSTS-0x.050 Warunki eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego

Warunkiem eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego jest:
1) jego oznaczenie przez umieszczenie na powierzchni bezzałogowego statku powietrznego numeru rejestracyjnego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego oraz przesłanie tego numeru do systemu zdalnej identyfikacji jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w taki system;

Wytyczne Prezesa ULC do NSTS – maj/czerwiec 2023

Czy zapis ten zmieni się z racji obowiązku posiadania RID dla całej kategorii szczególnej? Pałeczka jest po stronie naszego Urzędu Lotnictwa Cywilnego by dostosować do tego przepisu krajowe NSTS’y.

5. Czy jest się czym przejmować?

Prawo europejskie dla BSP przyzwyczaiło już pilotów/operatorów, że „łatwo i tanio to już było”, a kolejne lata i dążenie do wspólnych zasad lotów BSP dla całej UE nakłada jedynie kolejne ograniczenia.

Latający w kategorii otwartej nie mają źle:

 • posiadacze dronów C0 lub <250g (samoróbki lub bez klasy) będą mogli latać w podkategorii A1 bez RID
 • posiadacze dronów > 250g bez klasy lub z certyfikatem C4 będą musieli latać w A3, czyli 150m od osób postronnych i zabudowy, ale za to RID nie będzie potrzebne;
 • pozostali, którzy mają lub kupią nowe drony klas C1, C2, C3 – RID dostaną „w komplecie”, bowiem producenci dronów z tą klasą muszę wyposażyć drona w RID jako integralny moduł;

Z kolei latający w kategorii szczególnej:

 • na podstawie STS-01/02 i tak będą musieli kupić drona C5 lub C6, a te standardowo będą miały RID (tak jak C1, C2 i C3 w OPEN);
 • na podstawie NSTS-01 do -08 – zależnie od drona, dostaną RID poprzez aktualizację firmware (nowsze drony) lub będą musieli dokupić zewnętrzny element RID (lub ULC nie zmieni NSTS do końca roku i będzie można powołać się na obecny zapis w NSTS, który traktuje RID jako pewnego rodzaju dobrowolność ;));
 • na podstawie zezwoleń/certyfikatu LUC – zapewne będzie to wskazane w zezwoleniu/LUC i RID będzie obowiązkowy.

6. Skąd wziąć moduł zdalnej identyfikacji?

Ogólny wymóg dla kategorii szczególnej zakłada, że wszystkie drony eksploatowane w kategorii SPECIFIC (szczególnej) będą objęte tym wymogiem. Ponieważ w NSTS będzie można latać jeszcze do końca 2025 r. dronami bez klasy – również starszymi modelami – część z nich może nie dostać aktualizacji firmware od producenta, która zapewniłaby im RID. W tej sytuacji operatorom pozostanie dokupienie dodatkowego modułu doczepianego do drona, który będzie realizował funkcje systemu RID.

Ceny takich urządzeń zaczynają się od kilkuset złotych – przykładowo:

Z kolei wiele modeli dostało aktualizacje firmware i tym samym nie trzeba będzie używać dodatkowych modułów zewnętrznych. Długa lista takich dronów (oraz poszczególnych modułów RID) póki co znajduje się na stronie amerykańskiego urzędu lotnictwa (FAA), ale można przyjąć, że skoro są zgodne z wymogami FAA to i spełnią wymogi EASA (w USA wymóg zdalnej identyfikacji zaczął obowiązywać miesiąc temu – 16 września 2023 r.): https://uasdoc.faa.gov/listDocs.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Komunikat Komisji (UE) w sprawie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom stwarzanym przez BSP - 18.10.2023

Następny

IDE Świat Pomiarów - Kielce, 23-24.11.2023 r.

4 komentarze

 1. 21 października 2023 at 21:28 — Odpowiedz

  I co jeszcze , może odrazu odcisk palca i skan tęczówki jeszcze .

 2. 21 października 2023 at 22:19 — Odpowiedz

  Już to widzę jak będę taki badziew na moim sprzęcie montował. Konowały z niebieskiej komuny mogą mnie cmoknąć w pompkę. Im więcej tego syfu wprowadzają, tym bardziej mam na to wywalone i latam po swojemu.

 3. 5 listopada 2023 at 09:09 — Odpowiedz

  Z tego co rozumiem i jak sprawdziłem np DJI air 2s dostanie RID w aktualizacji i będzie go rozgłaszał zatem od nowego roku mogę nim latać 150m od zabudowań a jak wlece przypadkiem nad miasto to ktoś będzie mógł odczytać moje dane i zrobić z nimi użytek… Się porobiło

  • 7 listopada 2023 at 01:21 — Odpowiedz

   Jest jeszcze opcja, że Air 2S dostanie jakąś klasę (C1) i wtedy będzie można nim latać jak Mavic 3 Classic w A1 i będzie pięknie ;p

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *