AktualnościPrawoZ Polski

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze – 26.08.2021

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest datowany na dzień 26.08.2021 i zawiera istotne zmiany dla pilotów i operatorów systemów BSP, które wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Nawiązując do Art. 16 z projektu – wejście ustawy w życie planowane jest na 1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami).

Projekt liczy sobie 49 stron i wprowadza zmiany w ustawie Prawo Lotnicze oraz zmienia w pewnych kwestiach ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Projekt dostępny jest pod odnośnikiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12350601/12811945/12811946/dokument518580.pdf, całość dokumentacji projektu jest w katalogu RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12350601/katalog/12811945.

Najistotniejsze zmiany dla pilotów i operatorów

Poniżej wybrałem subiektywnie najistotniejsze zmiany, które dotkną większości pilotów i operatorów SBSP w Polsce (zarówno rekreacyjnych, komercyjnych jak również część służb).

1. Opłaty dla operatorów SBSP

Projekt zakłada zmiany w ustawie Prawo Lotnicze w Rozdziale 2a – „Opłata lotnicza i wpłata lotnicza”, w Art. 26a. Pojawi się nowy punkt 5 o treści:

„5) ust. 1 pkt 3b – są pobierane od:
a) operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, którzy:
– złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE, lub oświadczenie o wykonywaniu operacji zgodnie z krajowym scenariuszem standardowym,
– posiadają zezwolenie na operację, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/947/UE,
– posiadają certyfikat LUC,
– posiadają certyfikat, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE,
b) wyznaczonych podmiotów, o których mowa w art. 156n ust. 1,
c) uznanych podmiotów, o których mowa w art. 156o ust. 1.”,

W teorii każdy operator wykonujący operacje zgodnie z NSTS/STS, posiadający zezwolenie na operację, certyfikat LUC a także wyznaczony i uznany podmiot (ośrodki szkolenia) będzie objęty opłatą za „nadzór” pełniony nad nim przez ULC.

UWAGA! NIE WSZYSCY ZAPŁACĄ!

Przyznam szczerze, że dziwny to zabieg, ale… projekt ustawy nakłada na operatorów latających na podstawie NSTS i STS opłatę w wysokości… 0 zł. Jest na to potwierdzenie w tabeli opłat zawartej w projekcie:

Niestety pozostali operatorzy będą już objęci opłatami innymi niż 0zł – zależnie od typu zezwolenia na podstawie którego wykonują operacje w kategorii szczególnej. Zapłacą przede wszystkim ci operatorzy, którzy nie będą latać na podstawie NSTS/STS lecz na zasadach zezwoleń poza scenariuszami, posiadacze LUC i ośrodki szkoleń:

Za co jest ta opłata? Jak można wyczytać z ustawy Prawo Lotnicze (Art. 26f):

Opłata lotnicza za sprawowanie bieżącego nadzoru pokrywa, w szczególności koszty związane z przeprowadzaniem okresowych i doraźnych kontroli mających na celu w szczególności utrzymanie ważności certyfikatu.

Opłata jest roczna przy czym ustawa głosi, że uiszcza się ją na koniec rocznego okresu ważności wydanego certyfikatu/zezwolenia, natomiast jest okres certyfikatu/zezwolenia jest krótszy niż rok opłata jest naliczana proporcjonalnie do ilości miesięcy i płatna do końca ostatniego miesiąca obowiązywania certyfikatu/zezwolenia. Podobne zasady obowiązują w przypadku cofnięcia certyfikatu w trakcie jego obowiązywania przy czym opłat należy wtedy dokonać do 10. dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło cofnięcie przez urząd certyfikatu.

2. Kontrola i postępowanie pokontrolne

W Rozdziale 3 ustawy Prawo Lotnicze dopisano do ustępu 2 (osoby podlegające kontroli) instruktorów dronowych – „członów personelu odpowiedzialni za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w pkt 4 dodatku 3 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE”.

Dodatkowo pracownikom ULC będą przysługiwać podczas kontroli dodatkowe prawa:

2a) zabezpieczenia lub przyjęcia do depozytu systemu bezzałogowego statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione, w celu niedopuszczenia do jego używania;”

Szykują się też niezapowiedziane kontrole:

Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg, systemów bezzałogowych statków powietrznych i ich operatorów oraz lotnisk, przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu tożsamości oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prezesa Urzędu.”;

3. Konieczność wdrażania stref geograficznych

W art. 119 ustawy Prawo Lotnicze znajdzie się dodatkowy zapis nakładający obowiązek wnioskowania o strefę geograficzną do PAŻP w sytuacji gdy dany podmiot chce ograniczyć część przestrzeni powietrznej:

3a. W przypadku gdy instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wprowadza na wniosek ograniczenie lotów w części przestrzeni powietrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 pkt 2, wnioskodawca jest obowiązany złożyć wniosek o wyznaczenie strefy geograficznej dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o którym mowa w art. 156h ust. 1 pkt 2, odpowiadający swoim zakresem wnioskowi o wprowadzenie ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej.”

4. Uchylenie Art. 126a dotyczące możliwości zniszczenia, unieruchomienia lub przejęta kontrola nad BSP

Ciekawostką jest, że projekt uchyla Art. 126a, który pojawił się w ustawie m/w wtedy, gdy wdrażano osobną ustawą przepisy dotyczące działań antyterrorystycznych. Zapis z tego artykułu brzmi:

Art. 126a. 1. Bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy:
1) przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego:
a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby,
b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,
c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników,
d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego;
2) bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości.

W punkcie 2 tego artykułu znalazły się służby uprawnione do „niszczenia, unieruchamiania i przejmowania kontroli”. Czytając jednak projekt ustawy do końca okazuje się, że art. 126a w całości został przeniesiony dalej do Art. 156ze.

5. Dedykowany Dział VIa – Bezzałogowe statki powietrzne

To największa planowana zmiana w ustawie Prawo Lotnicze. Cały nowy Dział VIa jest poświęcony zasadom wykonywania lotów. Nie będę go cytował w całości, znów skupię się na najistotniejszych kwestiach.

Operacje SBSP powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem nr 2018/1139/UE, rozporządzeniem nr 2019/947/UE, ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie z wyjątkiem operacji wojskowych.

Operacje SBSP należy wykonywać po zgłoszeniu zamiaru wykonania do PAŻP, ale z tego obowiązku PAŻP może zwolnić podmioty wykonujące loty „w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa i obronności państwa, ochroną granicy państwowej lub ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego”.

6. System teleinformatyczny do przeprowadzania oceny ryzyka

W Art. 156c ptk. 11 znalazł się następujący zapis:

Ocenę ryzyka, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2019/947/UE, przeprowadza się przy użyciu systemu teleinformatycznego BSP.

Może to oznaczać, że operatorzy dostaną wsparcie do przeprowadzania oceny ryzyka, która jest wymagana do złożenia wniosku o zezwolenie na operację. Niedawno pisałem o aplikacji GREY od DroneRadar, która ma być takim systemem wspierającym ocenę ryzyka. Ciekawe o jaki system chodzi w ustawie (jak się okazuje z dalszych zapisów projektu – system będzie utrzymywany i rozwijany przez PAŻP, a nie ULC).

7. Dodatkowe rozporządzenia dotyczące zasad lotów i stref geograficznych

Art. 156g zakłada pojawienie się dodatkowego rozporządzenia do ustawy, w którym zostaną określone warunki operacyjne dla operacji w kategorii otwartej i szczególnej (żadna nowość – jest to zapowiadane od samego początku razem z rozporządzeniem o strefach geograficznych, aktualnie „protezą” tych rozporządzeń są Wytyczne Prezesa ULC).

Rozdział 2 projektu został poświęcony strefom geograficznym dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Zakłada, że PAŻP będzie mogła takie strefy wyznaczać z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu uprawnionego do składania wniosku.

Za wyznaczenie stref geograficznych (a nawet za samo rozpatrzenie wniosku przez PAŻP niezależnie od decyzji) będą pobierane opłaty zgodnie z tabelą opłat zawartą w Załączniku nr 7 (kwoty od 50zł za przeprowadzenie wstępnej oceny wniosku po wyznaczenie strefy w wysokości 200zł od strefy, są też opłaty pośrednie za przedłużenia).

W Art. 156k jest zapowiedź dodatkowego rozporządzenia dotyczącego właśnie stref geograficznych.

8. Szkolenia i przedłużenia uprawnień w kategorii szczególnej dalej w rękach podmiotów szkolących

Rozdział 4 został poświęcony podmiotom szkolącym – po nowemu: wyznaczonym i uznanym podmiotom.

Rozdział 5 mówi o dokumentach potwierdzających kwalifikacje, szkolenia i egzaminy. Wzory certyfikatów też mają zostać określone dodatkowym rozporządzeniem.

Szkolenia do kategorii szczególnej – zgodnie z Art. 156t będą prowadzone przez wyznaczone podmioty (teoria i praktyka) lub uznane podmioty (tylko praktyka):

Art. 156t. 1. W kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE:
1) szkolenie teoretyczne i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocena umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych są prowadzone przez wyznaczony podmiot;
2) szkolenie praktyczne i ocena umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych są prowadzone przez uznany podmiot.

„Członek personelu wyznaczonego podmiotu albo uznanego podmiotu, odpowiedzialnym za zadania z zakresu szkolenia teoretycznego i egzaminu teoretycznego oraz szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych” to wg starej nomenklatury po prostu instruktor (INS). Uprawnienia te są wciąż ważne 2 lata i są nadawane przez ULC.

Ośrodki szkoleniowe będą przedłużać uprawnienia na wniosek pilotów po sprawdzeniu umiejętności i wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego. Pilot może wystąpić o przedłużenie nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed końcem utraty ważności certyfikatu.

9. Minimalny wiek obniżony do 14 lat

Zgodnie z Art. 156zb:

1. Minimalny wiek pilota bezzałogowego statku powietrznego wykonującego operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE i „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE, wynosi 14 lat.

przy czym osoba niepełnoletnia zdaje egzaminy pod bezpośrednim nadzorem oraz za zgodą opiekuna prawnego.

10. Zapobieganie bezprawnemu wykonywaniu lotów

Rozdział 6 został w całości poświęcony zapobieganiu bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Służby, które będą mogły kontrolować pilotów BSP to już nie tylko urzędnicy ULC czy też policja – lista jest całkiem obszerna:

1) osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, strażników Straży Marszałkowskiej lub Straży gminnej (miejskiej);
2) strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenach lasów lub parków narodowych

Pilot BSP ma obowiązek wykonywać polecenia wydawane przez osobę dokonującą sprawdzenia (zapis z punktu 2).

Uchylony Artykuł 126a dotyczący niszczenia, unieruchomienia lub przejmowania kontroli został przeniesiony do tego rozdziału (nr 6) i zawarty w Art. 156ze.

Co więcej znalazł się tam zapis, który przenosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku np. zestrzelenia drona nad tłumem ludzi przez służby:

Za szkody powstałe w wyniku zniszczenia, unieruchomienia albo przejęcia kontroli nad lotem bezzałogowego statku powietrznego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, odpowiada pilot bezzałogowego statku powietrznego lub operator systemu bezzałogowego statku powietrznego.”;

11. Obowiązkowa polisa OC od 250g pod groźbą kary 2000 zł

W art. 209 ustawy Prawo Lotnicze po ust. 1 zostanie dodany ust. 1a w brzmieniu:

1a. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego użytkujący bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem wynosi równowartość 3000 SDR.

3. Podmiot, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 209 ust. 1a, podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Proponuję zatem już rozejrzeć się za korzystną ofertą ubezpieczenia OC dla pilotów BSP.

12. Liczne kary pieniężne dla operatorów/pilotów

W punkcie 18) Rozdziału 6 projektu zawarto długą litanię kar pieniężnych za niedopilnowanie formalności ze strony pilotów i operatorów – chodzi o zapisy z nowego Art. 209un:

 • za lot niezgodny z warunkami w danej strefie geograficznej – 10 000 zł
 • za brak informacji o zmianie danych w rejestrze operatorów – 500 zł
 • za lot niezgodny z założeniami NSTS – 4 000 zł za każde naruszenie
 • za lot niezgodny z instrukcją obsługi (zaleceniami producenta) – 500 zł
 • za brak zwrotu cofniętego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pilota – 200 zł
 • działanie z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/945/UE lub rozporządzenia nr 2019/947/UE – od 300 do 15 000 zł

Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 5c do ustawy:

Wszystkie kary mają charakter administracyjny i są nakładane przez Prezesa ULC.

13. Opłaty urzędowe za czynności administracyjne

W tabeli opłat administracyjnych pojawiło się dodatkowych 10 pozycji dla operatorów/pilotów dronów:

 • 11. Rozpatrzenie wniosku o uznanie certyfikatu kompetencji pilota BSP lub certyfikatu operatora SBSP zgodnie z rozporządzeniem nr 2019/945/UE lub równoważnego dokumentu do celów operacji międzynarodowych z użyciem SBSP przez operatora SBSP z państwa trzeciego oraz jego wydanie – 400 zł
 • 12. Rozpatrzenie wniosku i wydanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/947/UE – 500 zł
 • 13. Rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1–4 rozporządzenia nr 2019/947/UE, na pojedynczą operację w kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE – 200 zł
 • 14. Rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1–4 rozporządzenia nr 2019/947/UE, na co najmniej dwie operacje w kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE – 500 zł
 • 15. Wydanie potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia, o którym mowa w art. 156d ust. 2 ustawy, za każdy krajowy scenariusz standardowy – 50 zł
 • 16. Wydanie potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE, za każdy scenariusz standardowy, o którym mowa w dodatku 1 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE – 50 zł
 • 17. Rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/947/UE – 50 zł
 • 18. Rozpatrzenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1–4 rozporządzenia nr 2019/947/UE wskazanego w ust. 13 i 14 oraz jego wydanie – 50 zł
 • 19. Rozpatrzenie wniosku o pojedynczą zmianę w potwierdzeniu, wskazanym w ust. 15 i 16 oraz jego wydanie – 10 zł
 • 20. Rozpatrzenie wniosku o pojedynczą zmianę w zezwoleniu, wskazanym w ust. 17 oraz jego wydanie – 15 zł

Dodatkowe opłaty za kolejne czynności administracyjne z tabeli „3.2a. Rejestracja operatorów bezzałogowych systemów powietrznych”:

 • Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu operatora SBSP z rejestru operatorów SBSP albo o niewpisaniu do tego rejestru – 25 zł

I kolejne:

 • Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie certyfikatu „LUC” – 4000 zł
 • Rozpatrzenie wniosku o pojedynczą zmianę do certyfikatu „LUC”, o której mowa w UAS.LUC.070 rozporządzenia 2019/947/UE oraz jego wydanie – 500 zł
 • Rozpatrzenie wniosku o zamiarze przeprowadzania szkolenia i egzaminu, zgodnie z zezwoleniem na operację, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/947/UE oraz wniosku o wydawanie certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego oraz wyznaczenie podmiotu – 600 zł
 • Rozpatrzenie wniosku o zamiarze przeprowadzania egzaminu teoretycznego i wydawania certyfikatu kompetencji pilota BSP do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4
 • rozporządzenia nr 2019/947/UE oraz wyznaczenie podmiotu – 300 zł
 • Rozpatrzenie wniosku o rozszerzenie zakresu wyznaczenia albo uznania dla wyznaczonego podmiotu, o którym mowa w art. 156n ust. 1, albo uznanego podmiotu, o którym mowa w art. 156o ust. 1, oraz jego wydanie – 200 zł
 • Rozpatrzenie wniosku o uznanie podmiotu, który złożył oświadczenie, o którym mowa w dodatku 6 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE – 400 zł
 • Rozpatrzenie wniosku o uznanie podmiotu, który złożył oświadczenie o zamiarze szkolenia zgodnie z krajowym scenariuszem standardowym – 400 zł

14. Zmiany w ustawie o PAŻP – dodatkowe systemy teleinformatyczne?

W Rozdziale 1 ustawy dodane zostaną artykuły m.in. Art. 3b, w którym mowa o zapewnieniu funkcjonowania systemów teleinformatycznych do realizacji zadań przydzielonych PAŻP oraz PAŻP wraz z ULC:

Art. 3b.

1. Agencja zapewnia utrzymanie, prowadzenie i rozwój:
1) systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji usług związanych z wykonywaniem przez Agencję zadań, o których mowa w art. 15 i art. 18 lit. f i l rozporządzenia nr 2019/947/UE;
2) systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji usług związanych z wykonywaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Agencję zadań, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 2019/947/UE, w szczególności w art. 12 ust. 1 i art. 18 lit a–e, g oraz m rozporządzenia nr 2019/947/UE, a także – w zakresie niezapewnianym przez system teleinformatyczny, o którym mowa w pkt 1, – w art. l8 lit. l rozporządzenia nr 2019/947/UE

Ciekawostką może być fakt, że nie chodzi jedynie o dobrze znany system PansaUTM do składania planów lotów lecz również o dodatkowy system do realizacji zadań przydzielonych dla ULC oraz PAŻP.

W punkcie 3 tego artykułu dostajemy listę zakresu usług, które system ma zapewnić:

 • 1) podnoszenia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji osób użytkujących SBSP;
 • 2) obsługi spraw związanych z nadawaniem uprawnień pilotom BSP;
 • 3) informowania w czasie rzeczywistym obywateli oraz organów państwa o legalności operacji wykonywanych przy użyciu SBSP;
 • 4) wprowadzania w czasie rzeczywistym ograniczeń w przestrzeni powietrznej związanych z użytkowaniem SBSP;
 • 5) wsparcia operatorów SBSP w opracowywaniu oceny ryzyka operacyjnego, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2019/947/UE;
 • 6) przekazywania operatorom SBSP informacji i wytycznych, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa operacji z użyciem SBSP w zakresie, w jakim nie jest to związane z wyznaczaniem stref geograficznych dla SBSP.

System ma więc służyć również do obsługi spraw związanych z rejestrem operatorów, uprawnieniami pilotów, wsparcia w opracowaniu oceny ryzyka (SORA) i kilka innych – wychodzi to zatem dużo dalej poza zakres obecnej funkcjonalności zarówno PansaUTM jak i systemu rejestracji operatorów na drony.ulc.gov.pl. W kolejnym Art. 13 można również przeczytać, że „do dnia zapewnienia przez PAŻP w systemie teleinformatycznym funkcjonalności związanych z prowadzeniem rejestru operatorów SBSP, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi rejestr operatorów SBSP” – zatem system PAŻP zastąpi obecny system rejestracji i przechowywania uprawnień dostępny na drony.ulc.gov.pl.

Mimo, że z systemu będzie korzystał ULC to na barki PAŻP’u spadł obowiązek utrzymania i rozwoju tych systemów. Pieniądze na ten cel zostaną zorganizowane m.in. z budżetu państwa:

Art. 3c. 1. Minister właściwy do spraw transportu udziela Agencji dotacji celowej z budżetu państwa z części, której jest dysponentem, na pokrycie kosztów utrzymania, prowadzenia i rozwoju systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3b pkt 2, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania

15. Usunięcie BSP z rejestru statków powietrznych

Każdy, kto przeszedł procedurę uzyskania zezwolenia na loty BVLOS zgodnie z rozporządzeniem z 2018 roku (Załącznik 6b), pamięta zapewne, że BSP musiał zostać wpisany do rejestru statków powietrznych i trzeba było mu nadać znaki rejestracyjne: SP-Y___. Większość tak zarejestrowanych dronów zostanie wyrejestrowana zgodnie z założeniem Artykułu 8 projektu ustawy:

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykreśla z urzędu z rejestru cywilnych statków powietrznych, o którym mowa w art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, bezzałogowe statki powietrzne wpisane do tego rejestru, których projektowanie, produkcja i konserwacja nie podlega certyfikacji, o której mowa w art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 oraz do których nie mają zastosowania przepisy działu III rozdziału 2 ustawy zmienianej w art. 1.

16. Wniosek o konwersję ŚK UAVO nie później niż do 15 listopada 2021

Każdy, kto posiada jeszcze stare Świadectwo Kwalifikacji UAVO zgodnie z założeniami Art. 10 ustęp 2 powinien złożyć wniosek o konwersję nie później niż 15 listopada tego roku:

Do dnia 1 stycznia 2022 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony nie później niż do dnia 15 listopada 2021 r., konwersji świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) w zakresie uprawień do nich wpisanych, pod warunkiem wpisania zainteresowanego podmiotu do rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.)).

Wniosek złożony po dniu 15 listopada 2021 r. nie będzie już rozpatrywany.

17. Wykreślenie podmiotów szkolących z rejestru

Zgodnie z Art. 11, ustęp 1:

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego skreśla z urzędu z rejestru podmiotów szkolących, o którym mowa w art. 95a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, podmioty szkolące wyłącznie w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.

18. Skutki finansowe wprowadzenia ustawy

Cóż – tanio nie będzie. Opłaty zbierane od operatorów i pilotów z pewnością nie pokryją wydatków, których limit został ustanowiony na lata 2022 – 2031 na poziomie:

 • minister właściwy do spraw transportu – 101 190 000 zł
 • Prezes ULC – – 12 720 000 zł

19. Data wejścia ustawy w życie – 1.01.2022 r.

Przewidywany projektem (konkretnie Art. 16) dzień wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2022 r.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Kolejne nowości Autel w ofercie dystrybutora Action S.A.

Następny

REAKTO wykorzysta drony w modelu Anything as a Service

4 komentarze

 1. 3 września 2021 at 11:01 — Odpowiedz

  Co do terminu złożenia wniosku o przedłużenie certyfikatów, to jak dobrze patrzę napisane jest, że trzeba złożyć nie później niż 6 miesięcy przed końcem ważności. Później złożone, to nawet rozpatrywane nie będą

 2. 13 września 2021 at 13:38 — Odpowiedz

  Czyżby lot bez kamizelki w NSTS miał kosztować 4000 zł?

 3. 27 października 2021 at 21:03 — Odpowiedz

  Ustawa, która ma wejść w życie w styczniu 2022 zakłada konwersję uprawnień do 15 listopada 2021.

  Prawo chyba nie powinno działać z datami wstecznymi?

  • 28 października 2021 at 10:27 — Odpowiedz

   Nie powinno i nie zadziała, zapis zachował się z racji tego, że projekt ustawy ma już około 1.5 roku, a jego wejście w życie przeciąga się w od dawna. Ktoś zwyczajnie zapomniał usunąć lub też liczył, że uda się przed listopadem ogłosić zmianę ustawy.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *