PoradyPrawo

Loty dronami nad parkami narodowymi [07.2017]

Loty dronami w parkach narodowych (nie mylić z „krajobrazowymi”) wzbudzają zwykle wiele emocji wśród operatorów. Z jednej strony w parkach są idealne warunki do filmowania pięknych widoków – górskich krajobrazów, jezior, wydm. Z drugiej strony nad wszystkimi parkami narodowymi w Polsce oraz terenami przyległymi rozciągają się strefy R (Restricted), czyli ograniczone – a na podstawie rozporządzenia „zmieniającego” z 8 sierpnia władzę nad tymi strefami sprawują władze danego parku i jedyne one mogą udzielać zgody na loty dronów.

Wśród operatorów krąży opinia, że władze parków narodowych bardzo niechętnie udzielają zgód na loty dronów, a w większości przypadków jest to po prostu niemożliwe – przynajmniej dla „przeciętnego Kowalskiego”, który chciałby nagrać sobie pamiątkowe ujęcia z drona ze spaceru po górskim szlaku.

Postanowiłem zatem rozesłać e-maile do dyrektorów parków z pytaniem o możliwość wykonania lotów nad „ich” parkiem narodowym i cierpliwie czekać na odpowiedzi. W przypadkach, gdy informacje o wykonywaniu takich lotów znalazłem wprost na stronie internetowej danego parku – nie wysyłałem już wiadomości e-mail. Nie mniej te informacje umieściłem poniżej w zestawieniu z odpowiedziami od władz pozostałych parków, z którymi udało mi się skontaktować i otrzymać wiadomość zwrotną.

 

Tatrzański Park Narodowy (informacje na stronie internetowej)

Na podstawie informacji zawartych na stronie http://tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/filmowanie loty dronów (modeli latających) w celach filmowania i fotografowania na terenie TPN-u są możliwe za pisemną zgodą dyrektora Parku ponieważ w cenniku parku znajduje się pozycja:

Opłaty dodatkowe

 • użycie modeli latających – opłatę podstawową podwyższa się o 10 000,00 zł

 • użycie motolotni – opłatę podstawową podwyższa się o 20 000,00 zł

Płacąc 10 000zł operator dostaje możliwość wykorzystania modelu latającego do filmowania, ale jest to „jedynie” opłata dodatkowa, o którą powiększa się opłatę podstawową. A czym jest opłata podstawowa? Jest to opłata za realizację zdjęć i filmów w zależności od tego gdzie zostały wykonane (na szlaku lub poza szlakiem) i charakteru ich wykorzysania (komercyjne, niekomercyjne):

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

 • filmy edukacyjne (opłata za dzień zdjęciowy)
  •  zdjęcia ze szlaku turystycznego –  bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 300,00 zł
 • filmy komercyjne, reklamowe (opłata za dzień zdjęciowy)

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie reklamowe odbywająca się w mediach masowego przekazu itp.– 10 000,00 zł
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie zawierające treści edukacyjne – 5 000,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 15 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, serialach itp.

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – 2 000, 00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 10 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w cyklicznych serwisach informacyjnych, pogodowych, reportażach itp.

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – bez opłat

  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł


Białowieski Park Narodowy (odpowiedź e-mail tego samego dnia)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego nie wyraża zgody na przelot dronem nad terenem parku narodowego. Z wyrazami szacunku – Anna Gierasimiuk, Starszy specjalista ds. udostępniania Parku


Karkonoski Park Narodowy (odpowiedź e-mail tego samego dnia)

Generalnie stosujemy zasadę „park wolny od dronów” ale każde podanie / każdy przypadek analizujemy osobno i jeżeli wg naszej oceny nie ma konfliktu pomiędzy użyciem drona a „ochroną przyrody” to Dyrektor może wyrazić zgodę. – Michał Makowski, Dział Udostępniania Parku


Park Narodowy Bory Tucholskie (odpowiedź e-mail 2 dni później)

W odpowiedzi na e-mail z dnia 25 lipca br. Park Narodowy „Bory Tucholskie” informuję, iż:

Zarządzenia Dyrektora Parku regulują tylko takie sprawy które są w kompetencjach Dyrektora i wynikają z Ustawy o ochronie przyrody. Natomiast sprawy związane z ruchem statków powietrznych regulują służby ruchu lotniczego działające na podstawie ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 959 ze zmianami w 2017 r. Dz. U. poz.1089). Art. 124 tego Prawa odnosi się do lotów nad parkami narodowymi i brzmi on następująco:

1. Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego w trybie art. 122.
2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do lotów patrolowych i interwencyjnych, wykonywanych na zlecenie zarządzających parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, administracji morskiej oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.

Osoby zajmujące się wykonywaniem lotów statkami powietrznymi zobligowane są do znajomości tego Prawa. Z poważaniem – Kamila Rekowska, sekretarka PNBT

Uprzejmie poinformowałem Panią Kamilę, że ma nieaktualną wiedzą, czy raczej brak wiedzy o rozporządzeniu „wyłączającym” z 8 sierpnia 2016 roku, na które to rozporządzenie zresztą się powoływałem w pierwszym moim e-mailu do Dyrekcji P.N. Bory Tucholskie. Po tym mailu otrzymałem odpowiedź:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 27 lipca br. Park Narodowy „Bory Tucholskie” przedstawia stanowisko w danej sprawie.

Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie wyraża zgody na wykonanie lotów na terenie PNBT w celu wykonania zdjęć i filmowania. Odmowa podyktowana jest najważniejszym zadaniem parku narodowego jakim jest ochrona przyrody. Udostępnianie parku narodowego m. in. do fotografowania czy filmowania, jest możliwe tylko wtedy, gdy nie wpłynie negatywnie na jego przyrodę (art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2134, ze zmianami).

Wykonywanie lotów będzie miało wpływ na występujące w Parku zwierzęta, szczególnie ptaki. Niektóre z nich objęte są dodatkowo szczególną ochroną, a mianowicie ochroną strefową. Ponadto już rozpoczęły się przeloty żurawi. Dla nich pojawienie się statku powietrznego (nawet niewielkiego) będzie wprowadzeniem zmiany w ich otoczeniu, która może wpłynąć na ich dotychczasowe zachowania. Statek powietrzny będzie zatem płoszył i niepokoił zwierzęta, w tym szczególnie ptaki. Dlatego też Pana potrzeba fotografowania nie może być kryterium udostępnienia Parku dla wykonania lotów statkiem powietrznym.

Z poważaniem – Kamila Rekowska, sekretarka PNBT


Gorczański Park Narodowy (odpowiedź e-mail po 3 dniach od zapytania)

Strefa R obejmuje teren Parku Gorczańskiego oraz obszar przyległy, w zróżnicowanej odległości od granic zewnętrznych Parku. W strefie R (całej – czyli teren parku narodowego i przyległy) zgodę na lot tego typu bezzałogowego statkiem powietrznym wydaje dyrektor Parku. W przypadku GPN może Pan uzyskać zgodę na lot dronem poza terenem Parku i bezpośrednio do niego przyległą strefę do 200 m, ponieważ strefa R obejmuje znacznie większy obszar, toteż może Pan wykorzystać teren przyległy do rejestracji zdjęć. Zgoda na filmowanie – fotografowanie w strefie R poza granicami Parku jest bezpłatna. – Janusz Tomasiewicz, Dyrektor Parku


Świętokrzyski Park Narodowy (oficjalne pismo po 3 dniach od zapytania)

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na lot statkiem powietrznym typu dron, ale pod pewnymi warunkami opisanymi i określonymi w Zarządzeniu Nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.

Wyżej wymienione zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego www.swietokrzyskipn.org.pl w zakładce BIP/Zarządzenia Dyrektora. Informacje szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 2 (cennik opłat związany z udostępnianiem terenu ŚPN) punkt 6 (opłata za zarobkowe (komercyjne) fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego) oraz załączniku nr 3 (regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego) punkt 15.

Ponadto informuję, iż Dyrektor ŚPN może indywidualnie ustalić warunki wydania pozwolenia na lot statkiem powietrznym typu dron w zależności od wielkości i charakteru przedsięwzięcia. – dr inż. Jan Reklewski, Dyrektor Parku

Zerknąłem do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na które powołuje się Pan Dyrektor Parku. Załącznik nr 2 zawiera opłaty za fotografowanie i filmowanie:

Cennik komercyjnego fotografowania i filmowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Cennik komercyjnego fotografowania i filmowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Z kolei Załącznik 3 zawiera jedynie zapis o zakazie lotów BSP bez zgody Dyrektora P.N.:

Zakaz lotów dronów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Zakaz lotów dronów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie zatem niewiele wyjaśnia prócz tego, że zgodę można otrzymać przy wykorzystaniu drona do celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, ale ostateczną decyzję podejmuje i tak Dyrektor analizując konkretny przypadek. Dodatkowo w przypadku filmowania i fotografowania komercyjnego trzeba zapłacić wg powyższych stawek.


Pieniński Park Narodowy (oficjalne zeskanowane pismo po 3 dniach od zapytania)

Pieniński Park Narodowy


Babiogórski Park Narodowy (e-mail po 10 dniach od zapytania)

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca 2017 uprzejmie informuję, że nie wyrażam zgody na użycie drona na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. Decyzję swą uzasadniam tym, że w roku bieżącym wydałem już kilka negatywnych pism w powyższej sprawie, więc podtrzymuję swoje stanowisko, aby uniknąć precedensów. Z poważaniem – Dr Tomasz Pasierbek, Dyrektor BgPN

Powyższego maila otrzymałem nie bezpośrednio od Dyrektora BgPN, ale od Anny Arcikiewicz, Starszego Specjalisty ds. Udostępniania Parku.


Kampinoski Park Narodowy (e-mail po 10 dniach od zapytania)

Nawiązując do Pańskiego maila z dnia 07.07.2017 r., informuję że obecnie jesteśmy w trakcie zmiany regulaminu ws. udostępniania parku w celach realizacji lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. W chwili obecnej na wydanie zgody duży wpływ ma lokalizacja zdjęć. W celu wydania zezwolenia na loty “dronami” musi Pan spełniać wszystkie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz Regulaminu wynikającego z Zarządzenia nr 5/2012 Dyrektora KPN z dnia 16.06.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wykorzystanie zdjęć nie wpływa na ewentualną zgodę, jednak od niego zależy wysokość opłaty za udostępnienie terenu. – Anna Jaworek, Kampinoski Park Narodowy

Zapytałem panią Annę jak „wykorzystanie zdjęcia zrobionego z drona na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wpływa na wysokość opłaty – otrzymałem odpowiedź:

Obecnie z racji na opracowywanie regulaminu oraz cennika opłat za udostępnienie KPN w celu lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi opłata za udostępnienie ustalana jest indywidualnie. Dyrektor KPN po zapoznaniu się z zakresem zdjęć i celem ustala cenę (możliwe negocjacje).


Roztoczański Park Narodowy (e-mail po 14 dniach od zapytania)

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu w odpowiedzi na e-mail z dnia 7 lipca 2017r. dotyczący wydania zgody na loty bezzałogowe statkiem powietrznym w strefie EPR16 obejmującej Roztoczański PN informuje, że nie znajduje podstaw do wyrażenia zgody na wykonywanie w/w lotów w strefie R (Restricted Area) RPN.
Dyrektor PN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016r. Poz. 1317 może wyrazić zgodę na wykonywanie lotów w uzasadnionych przypadkach tj. na potrzeby zarządzającego danym parkiem narodowym np.:
– monitoring przyrodniczy
– ochrona przeciwpożarowa
– w celach naukowych…
Ponadto wykonywanie ew. lotu mogło by się odbywać na terenach udostępnianych turystycznie co może stanowić zagrożenie dla ruchu turystycznego, powodować liczne reperkusje wśród odwiedzających Park oraz niezadowolenie wśród turystów. – Łukasz Sędłak, Starszy Specjalista ds. udostępniania RPN


Kolejne odpowiedzi od władz pozostałych parków narodowych będę umieszczał tutaj wraz z ich pojawieniem się na mojej skrzynce mailowej ;).

Poprzedni

Ciężki żywot +40 letniego operatora drona...

Następny

Przegląd prasy [6] - 24/07/2017

10 komentarzy

 1. 24 lipca 2017 at 16:46 — Odpowiedz

  Masakra ! W przestrzeniach, gdzie zapewniania jest kontrola ruchu lotniczego łatwiej otrzymać zezwolenie, niż w strefach R, gdzie ten ruch jest ograniczony. I re ceny z Księżyca. Pytam, czy parki narodowe są własnością dyrektorów, którzy dostali te stołki, aby zarządzać tymi parami ? 10 tys. za dzień zdjęciowy trwający max. 8 h ?

  • 25 lipca 2017 at 14:36 — Odpowiedz

   Wiem, że to absurd, ale tak to już jest – dyrektorzy mają tam swoje poletko do rządzenia i niestety nic z tym nie można zrobić.

 2. 25 lipca 2017 at 22:34 — Odpowiedz

  Bo trzeba panowie wysilić się, zwiększyć nieco kompetencje techniczne i pomyśleć nie tyle o „dronach” – multicopterach ale jakimś stałopłacie czytaj samolocie rc (fpv), który wyposażony w kamerę nagra równie dobry materiał a jednak nie będzie aż tak hałasował itp

  • 27 lipca 2017 at 12:43 — Odpowiedz

   Ale dyrektor parku nie sprawdza czy coś hałasuje czy nie, on decyduje czy bezzałogowy statek powietrzny o masie nie większej niż 150kg lecący VLOS może znaleźć się nad parkiem w strefie R. Jeśli piszesz o samolocie FPV i locie poza zasięg wzroku to od razu zapomnij, bo tego nawet rozporządzenie nie obejmuje 😉

 3. 30 lipca 2017 at 11:06 — Odpowiedz

  Trochę paranoja. Np. Pieniński PN. Jego teren to w większości prywatne pola i lasy. Koszą trawę ciągnikami, wycinają drzewa (oczywiście za zgodą parku), pasą owce, ogólnie uprawiają pole. Nawet ja nad swoją działką nie mogę polatać. Choć kopter robi mniej hałasu niż ciągnik i jest mniejszy niż ciągnik. Turyści idący szlakiem turystycznym np. na Trzy Korony, idą przez prywatne tereny. Park kasuje opłatę przy wejściu na szczyt (nie przy wejściu do parku), dziennie od ok 1000 osób. I prywatnym ludziom nic nie odpala, za to, że turyści idą przez ich teren. Właściciele powinni zagrodzić szlak na swoim terenie. Wtedy park i przyroda będzie miała całkowity spokój od hałasu.
  Niedawno widziałem jak gość latał phantomem nad przystanią flisacką. Nie jest ona w strefie R15, ale jest terenem parku (http://host1021.vps92.iat.pl/mfiles/1038/3/911/z/strefa-R15.pdf). Zwróciłem mu uwagę, że to park. Ale gość się zjeżył i powiedział, że nie jest w strefie R, więc mu wolno latać. Oczywiście nie miał racji, wiem, to od samego dyrektora parku. Jak widać nie wszyscy wiedzą, że teren parku może wykraczać poza strefę R, i strefa R może wykraczać poza teren parku. Dopiero suma obu figur daje rzeczywisty obszar, gdzie nie wolno latać. Być może na kursach na operatora tego nie uczą. Ale tak jest.

 4. 3 sierpnia 2017 at 12:18 — Odpowiedz

  Słuchajcie, ale to nie jest nic nowego. W wielu krajach na świecie są zakazu lotów w PN i ja to rozumiem – po to jest wyznaczony PN, aby chronić przyrodę – zwierzęta i ptaki w szczególności.

  • 11 sierpnia 2017 at 13:43 — Odpowiedz

   Zgoda, dlatego ten artykuł nie ma żadnego negatywnego wydźwięku skierowanego w stronę władz parków. Po prostu jest typowo informacyjnym materiałem dla chcących ubiegać się o zgodę.

 5. 14 września 2017 at 10:59 — Odpowiedz

  Ale już niszczenie, dewastacja Puszczy Białowieskiej, jest w pełni uzasadniona? Ja rozumiem, tuż nad koronami drzew, ale w dużej wysokości? Kasa. Kasa, kasa

 6. 18 września 2017 at 01:00 — Odpowiedz

  Puszczę, kolego AT zdewastował ekolog, który bodaj 8 lat temu sprzeciwił się prewencyjnemu wycięciu 23 drzew zarażonych kornikiem. Na dzisiaj zarażona połać lasu to 830 000 drzew stanowiących 7% powierzchni puszczy. Jaki jest skutek odstąpienia od wycinania zarażonych drzew możesz zobaczyć w Lesie Szumawskim a właściwie w tym co z niego pozostało – kikutowisku. Kochaj sercem ale myśl mózgiem.

  • 14 grudnia 2017 at 11:42 — Odpowiedz

   23 drzew zarażonych kornikiem…. Hehe. Nie macie pojęcia o tamtym terenie i zjawiskach przyrodniczych.
   A wracając do strefy R nad parkami i odpowiedzią Dyr. Gorczańskiego PN, to nie ma podmiotu/instytucji posiadającej uprawnienia do wydania zgody w strefie R tuż poza granicami parku. Strefy sa wyznaczone bardzo ogólnie, często nie obejmują fragmentów parków, często wychodzą poza granice. Ale dyrektor może wydać zgodę na loty w strefie R tylko w granicach parku.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *