PoradyPrawo

Loty dronami nad parkami narodowymi [07.2017]

Loty dronami w parkach narodowych (nie mylić z „krajobrazowymi”) wzbudzają zwykle wiele emocji wśród operatorów. Z jednej strony w parkach są idealne warunki do filmowania pięknych widoków – górskich krajobrazów, jezior, wydm. Z drugiej strony nad wszystkimi parkami narodowymi w Polsce oraz terenami przyległymi rozciągają się strefy R (Restricted), czyli ograniczone – a na podstawie rozporządzenia „zmieniającego” z 8 sierpnia władzę nad tymi strefami sprawują władze danego parku i jedyne one mogą udzielać zgody na loty dronów.

Wśród operatorów krąży opinia, że władze parków narodowych bardzo niechętnie udzielają zgód na loty dronów, a w większości przypadków jest to po prostu niemożliwe – przynajmniej dla „przeciętnego Kowalskiego”, który chciałby nagrać sobie pamiątkowe ujęcia z drona ze spaceru po górskim szlaku.

Postanowiłem zatem rozesłać e-maile do dyrektorów parków z pytaniem o możliwość wykonania lotów nad „ich” parkiem narodowym i cierpliwie czekać na odpowiedzi. W przypadkach, gdy informacje o wykonywaniu takich lotów znalazłem wprost na stronie internetowej danego parku – nie wysyłałem już wiadomości e-mail. Nie mniej te informacje umieściłem poniżej w zestawieniu z odpowiedziami od władz pozostałych parków, z którymi udało mi się skontaktować i otrzymać wiadomość zwrotną.

 

Tatrzański Park Narodowy (informacje na stronie internetowej)

Na podstawie informacji zawartych na stronie http://tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/filmowanie loty dronów (modeli latających) w celach filmowania i fotografowania na terenie TPN-u są możliwe za pisemną zgodą dyrektora Parku ponieważ w cenniku parku znajduje się pozycja:

Opłaty dodatkowe

 • użycie modeli latających – opłatę podstawową podwyższa się o 10 000,00 zł

 • użycie motolotni – opłatę podstawową podwyższa się o 20 000,00 zł

Płacąc 10 000zł operator dostaje możliwość wykorzystania modelu latającego do filmowania, ale jest to „jedynie” opłata dodatkowa, o którą powiększa się opłatę podstawową. A czym jest opłata podstawowa? Jest to opłata za realizację zdjęć i filmów w zależności od tego gdzie zostały wykonane (na szlaku lub poza szlakiem) i charakteru ich wykorzysania (komercyjne, niekomercyjne):

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

 • filmy edukacyjne (opłata za dzień zdjęciowy)
  •  zdjęcia ze szlaku turystycznego –  bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 300,00 zł
 • filmy komercyjne, reklamowe (opłata za dzień zdjęciowy)

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie reklamowe odbywająca się w mediach masowego przekazu itp.– 10 000,00 zł
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie zawierające treści edukacyjne – 5 000,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 15 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, serialach itp.

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – 2 000, 00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 10 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w cyklicznych serwisach informacyjnych, pogodowych, reportażach itp.

  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – bez opłat

  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł


Białowieski Park Narodowy (odpowiedź e-mail tego samego dnia)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego nie wyraża zgody na przelot dronem nad terenem parku narodowego. Z wyrazami szacunku – Anna Gierasimiuk, Starszy specjalista ds. udostępniania Parku


Karkonoski Park Narodowy (odpowiedź e-mail tego samego dnia)

Generalnie stosujemy zasadę „park wolny od dronów” ale każde podanie / każdy przypadek analizujemy osobno i jeżeli wg naszej oceny nie ma konfliktu pomiędzy użyciem drona a „ochroną przyrody” to Dyrektor może wyrazić zgodę. – Michał Makowski, Dział Udostępniania Parku


Park Narodowy Bory Tucholskie (odpowiedź e-mail 2 dni później)

W odpowiedzi na e-mail z dnia 25 lipca br. Park Narodowy „Bory Tucholskie” informuję, iż:

Zarządzenia Dyrektora Parku regulują tylko takie sprawy które są w kompetencjach Dyrektora i wynikają z Ustawy o ochronie przyrody. Natomiast sprawy związane z ruchem statków powietrznych regulują służby ruchu lotniczego działające na podstawie ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 959 ze zmianami w 2017 r. Dz. U. poz.1089). Art. 124 tego Prawa odnosi się do lotów nad parkami narodowymi i brzmi on następująco:

1. Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego w trybie art. 122.
2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do lotów patrolowych i interwencyjnych, wykonywanych na zlecenie zarządzających parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, administracji morskiej oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.

Osoby zajmujące się wykonywaniem lotów statkami powietrznymi zobligowane są do znajomości tego Prawa. Z poważaniem – Kamila Rekowska, sekretarka PNBT

Uprzejmie poinformowałem Panią Kamilę, że ma nieaktualną wiedzą, czy raczej brak wiedzy o rozporządzeniu „wyłączającym” z 8 sierpnia 2016 roku, na które to rozporządzenie zresztą się powoływałem w pierwszym moim e-mailu do Dyrekcji P.N. Bory Tucholskie. Po tym mailu otrzymałem odpowiedź:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 27 lipca br. Park Narodowy „Bory Tucholskie” przedstawia stanowisko w danej sprawie.

Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie wyraża zgody na wykonanie lotów na terenie PNBT w celu wykonania zdjęć i filmowania. Odmowa podyktowana jest najważniejszym zadaniem parku narodowego jakim jest ochrona przyrody. Udostępnianie parku narodowego m. in. do fotografowania czy filmowania, jest możliwe tylko wtedy, gdy nie wpłynie negatywnie na jego przyrodę (art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2134, ze zmianami).

Wykonywanie lotów będzie miało wpływ na występujące w Parku zwierzęta, szczególnie ptaki. Niektóre z nich objęte są dodatkowo szczególną ochroną, a mianowicie ochroną strefową. Ponadto już rozpoczęły się przeloty żurawi. Dla nich pojawienie się statku powietrznego (nawet niewielkiego) będzie wprowadzeniem zmiany w ich otoczeniu, która może wpłynąć na ich dotychczasowe zachowania. Statek powietrzny będzie zatem płoszył i niepokoił zwierzęta, w tym szczególnie ptaki. Dlatego też Pana potrzeba fotografowania nie może być kryterium udostępnienia Parku dla wykonania lotów statkiem powietrznym.

Z poważaniem – Kamila Rekowska, sekretarka PNBT


Gorczański Park Narodowy (odpowiedź e-mail po 3 dniach od zapytania)

Strefa R obejmuje teren Parku Gorczańskiego oraz obszar przyległy, w zróżnicowanej odległości od granic zewnętrznych Parku. W strefie R (całej – czyli teren parku narodowego i przyległy) zgodę na lot tego typu bezzałogowego statkiem powietrznym wydaje dyrektor Parku. W przypadku GPN może Pan uzyskać zgodę na lot dronem poza terenem Parku i bezpośrednio do niego przyległą strefę do 200 m, ponieważ strefa R obejmuje znacznie większy obszar, toteż może Pan wykorzystać teren przyległy do rejestracji zdjęć. Zgoda na filmowanie – fotografowanie w strefie R poza granicami Parku jest bezpłatna. – Janusz Tomasiewicz, Dyrektor Parku


Świętokrzyski Park Narodowy (oficjalne pismo po 3 dniach od zapytania)

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na lot statkiem powietrznym typu dron, ale pod pewnymi warunkami opisanymi i określonymi w Zarządzeniu Nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania.

Wyżej wymienione zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego www.swietokrzyskipn.org.pl w zakładce BIP/Zarządzenia Dyrektora. Informacje szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 2 (cennik opłat związany z udostępnianiem terenu ŚPN) punkt 6 (opłata za zarobkowe (komercyjne) fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego) oraz załączniku nr 3 (regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego) punkt 15.

Ponadto informuję, iż Dyrektor ŚPN może indywidualnie ustalić warunki wydania pozwolenia na lot statkiem powietrznym typu dron w zależności od wielkości i charakteru przedsięwzięcia. – dr inż. Jan Reklewski, Dyrektor Parku

Zerknąłem do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na które powołuje się Pan Dyrektor Parku. Załącznik nr 2 zawiera opłaty za fotografowanie i filmowanie:

Cennik komercyjnego fotografowania i filmowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Cennik komercyjnego fotografowania i filmowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Z kolei Załącznik 3 zawiera jedynie zapis o zakazie lotów BSP bez zgody Dyrektora P.N.:

Zakaz lotów dronów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Zakaz lotów dronów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie zatem niewiele wyjaśnia prócz tego, że zgodę można otrzymać przy wykorzystaniu drona do celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, ale ostateczną decyzję podejmuje i tak Dyrektor analizując konkretny przypadek. Dodatkowo w przypadku filmowania i fotografowania komercyjnego trzeba zapłacić wg powyższych stawek.


Pieniński Park Narodowy (oficjalne zeskanowane pismo po 3 dniach od zapytania)

Pieniński Park Narodowy


Babiogórski Park Narodowy (e-mail po 10 dniach od zapytania)

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca 2017 uprzejmie informuję, że nie wyrażam zgody na użycie drona na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. Decyzję swą uzasadniam tym, że w roku bieżącym wydałem już kilka negatywnych pism w powyższej sprawie, więc podtrzymuję swoje stanowisko, aby uniknąć precedensów. Z poważaniem – Dr Tomasz Pasierbek, Dyrektor BgPN

Powyższego maila otrzymałem nie bezpośrednio od Dyrektora BgPN, ale od Anny Arcikiewicz, Starszego Specjalisty ds. Udostępniania Parku.


Kampinoski Park Narodowy (e-mail po 10 dniach od zapytania)

Nawiązując do Pańskiego maila z dnia 07.07.2017 r., informuję że obecnie jesteśmy w trakcie zmiany regulaminu ws. udostępniania parku w celach realizacji lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. W chwili obecnej na wydanie zgody duży wpływ ma lokalizacja zdjęć. W celu wydania zezwolenia na loty “dronami” musi Pan spełniać wszystkie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz Regulaminu wynikającego z Zarządzenia nr 5/2012 Dyrektora KPN z dnia 16.06.2012 r. w sprawie udostępniania Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wykorzystanie zdjęć nie wpływa na ewentualną zgodę, jednak od niego zależy wysokość opłaty za udostępnienie terenu. – Anna Jaworek, Kampinoski Park Narodowy

Zapytałem panią Annę jak „wykorzystanie zdjęcia zrobionego z drona na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wpływa na wysokość opłaty – otrzymałem odpowiedź:

Obecnie z racji na opracowywanie regulaminu oraz cennika opłat za udostępnienie KPN w celu lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi opłata za udostępnienie ustalana jest indywidualnie. Dyrektor KPN po zapoznaniu się z zakresem zdjęć i celem ustala cenę (możliwe negocjacje).


Roztoczański Park Narodowy (e-mail po 14 dniach od zapytania)

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu w odpowiedzi na e-mail z dnia 7 lipca 2017r. dotyczący wydania zgody na loty bezzałogowe statkiem powietrznym w strefie EPR16 obejmującej Roztoczański PN informuje, że nie znajduje podstaw do wyrażenia zgody na wykonywanie w/w lotów w strefie R (Restricted Area) RPN.
Dyrektor PN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016r. Poz. 1317 może wyrazić zgodę na wykonywanie lotów w uzasadnionych przypadkach tj. na potrzeby zarządzającego danym parkiem narodowym np.:
– monitoring przyrodniczy
– ochrona przeciwpożarowa
– w celach naukowych…
Ponadto wykonywanie ew. lotu mogło by się odbywać na terenach udostępnianych turystycznie co może stanowić zagrożenie dla ruchu turystycznego, powodować liczne reperkusje wśród odwiedzających Park oraz niezadowolenie wśród turystów. – Łukasz Sędłak, Starszy Specjalista ds. udostępniania RPN


Kolejne odpowiedzi od władz pozostałych parków narodowych będę umieszczał tutaj wraz z ich pojawieniem się na mojej skrzynce mailowej ;).

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Ciężki żywot +40 letniego operatora drona...

Następny

Przegląd prasy [6] - 24/07/2017

48 komentarzy

 1. 24 lipca 2017 at 16:46 — Odpowiedz

  Masakra ! W przestrzeniach, gdzie zapewniania jest kontrola ruchu lotniczego łatwiej otrzymać zezwolenie, niż w strefach R, gdzie ten ruch jest ograniczony. I re ceny z Księżyca. Pytam, czy parki narodowe są własnością dyrektorów, którzy dostali te stołki, aby zarządzać tymi parami ? 10 tys. za dzień zdjęciowy trwający max. 8 h ?

  • 25 lipca 2017 at 14:36 — Odpowiedz

   Wiem, że to absurd, ale tak to już jest – dyrektorzy mają tam swoje poletko do rządzenia i niestety nic z tym nie można zrobić.

  • 21 lutego 2021 at 19:48 — Odpowiedz

   W sumie to ja te przepisy rozumiem. Wyobraźcie sobie, że z 50 tysięcy turystów w Zakopcu 1000 z nich wypuszcza drona wokół morskiego oka czy tam jakiejś doliny, lub chce uwiecznić swoje wejście na Rysy. To co by się wówczas działo jest nawet trudne do wyobrażenia.

 2. 25 lipca 2017 at 22:34 — Odpowiedz

  Bo trzeba panowie wysilić się, zwiększyć nieco kompetencje techniczne i pomyśleć nie tyle o „dronach” – multicopterach ale jakimś stałopłacie czytaj samolocie rc (fpv), który wyposażony w kamerę nagra równie dobry materiał a jednak nie będzie aż tak hałasował itp

  • 27 lipca 2017 at 12:43 — Odpowiedz

   Ale dyrektor parku nie sprawdza czy coś hałasuje czy nie, on decyduje czy bezzałogowy statek powietrzny o masie nie większej niż 150kg lecący VLOS może znaleźć się nad parkiem w strefie R. Jeśli piszesz o samolocie FPV i locie poza zasięg wzroku to od razu zapomnij, bo tego nawet rozporządzenie nie obejmuje 😉

 3. 30 lipca 2017 at 11:06 — Odpowiedz

  Trochę paranoja. Np. Pieniński PN. Jego teren to w większości prywatne pola i lasy. Koszą trawę ciągnikami, wycinają drzewa (oczywiście za zgodą parku), pasą owce, ogólnie uprawiają pole. Nawet ja nad swoją działką nie mogę polatać. Choć kopter robi mniej hałasu niż ciągnik i jest mniejszy niż ciągnik. Turyści idący szlakiem turystycznym np. na Trzy Korony, idą przez prywatne tereny. Park kasuje opłatę przy wejściu na szczyt (nie przy wejściu do parku), dziennie od ok 1000 osób. I prywatnym ludziom nic nie odpala, za to, że turyści idą przez ich teren. Właściciele powinni zagrodzić szlak na swoim terenie. Wtedy park i przyroda będzie miała całkowity spokój od hałasu.
  Niedawno widziałem jak gość latał phantomem nad przystanią flisacką. Nie jest ona w strefie R15, ale jest terenem parku (http://host1021.vps92.iat.pl/mfiles/1038/3/911/z/strefa-R15.pdf). Zwróciłem mu uwagę, że to park. Ale gość się zjeżył i powiedział, że nie jest w strefie R, więc mu wolno latać. Oczywiście nie miał racji, wiem, to od samego dyrektora parku. Jak widać nie wszyscy wiedzą, że teren parku może wykraczać poza strefę R, i strefa R może wykraczać poza teren parku. Dopiero suma obu figur daje rzeczywisty obszar, gdzie nie wolno latać. Być może na kursach na operatora tego nie uczą. Ale tak jest.

 4. 3 sierpnia 2017 at 12:18 — Odpowiedz

  Słuchajcie, ale to nie jest nic nowego. W wielu krajach na świecie są zakazu lotów w PN i ja to rozumiem – po to jest wyznaczony PN, aby chronić przyrodę – zwierzęta i ptaki w szczególności.

  • 11 sierpnia 2017 at 13:43 — Odpowiedz

   Zgoda, dlatego ten artykuł nie ma żadnego negatywnego wydźwięku skierowanego w stronę władz parków. Po prostu jest typowo informacyjnym materiałem dla chcących ubiegać się o zgodę.

 5. 14 września 2017 at 10:59 — Odpowiedz

  Ale już niszczenie, dewastacja Puszczy Białowieskiej, jest w pełni uzasadniona? Ja rozumiem, tuż nad koronami drzew, ale w dużej wysokości? Kasa. Kasa, kasa

 6. 18 września 2017 at 01:00 — Odpowiedz

  Puszczę, kolego AT zdewastował ekolog, który bodaj 8 lat temu sprzeciwił się prewencyjnemu wycięciu 23 drzew zarażonych kornikiem. Na dzisiaj zarażona połać lasu to 830 000 drzew stanowiących 7% powierzchni puszczy. Jaki jest skutek odstąpienia od wycinania zarażonych drzew możesz zobaczyć w Lesie Szumawskim a właściwie w tym co z niego pozostało – kikutowisku. Kochaj sercem ale myśl mózgiem.

  • 14 grudnia 2017 at 11:42 — Odpowiedz

   23 drzew zarażonych kornikiem…. Hehe. Nie macie pojęcia o tamtym terenie i zjawiskach przyrodniczych.
   A wracając do strefy R nad parkami i odpowiedzią Dyr. Gorczańskiego PN, to nie ma podmiotu/instytucji posiadającej uprawnienia do wydania zgody w strefie R tuż poza granicami parku. Strefy sa wyznaczone bardzo ogólnie, często nie obejmują fragmentów parków, często wychodzą poza granice. Ale dyrektor może wydać zgodę na loty w strefie R tylko w granicach parku.

 7. 11 maja 2018 at 19:39 — Odpowiedz

  A gdzie można znaleźć jakieś wyniki badań, publikacji nad szkodliwością dronów dla Parków Narodowych ?

  • 12 maja 2018 at 08:25 — Odpowiedz

   Drony nie są żadnym wyjątkiem, zakaz obejmuje wszystkie statki powietrzne z silnikiem. Nie chodzi o sam hałas, choć latanie między chronionymi gatunkami ptaków (podobnie jak w rezerwatach jest zakazane) jest dla nich zagrożeniem. Na pokładzie praktycznie każdego drona komercyjnego jest łatwopalna bateria lipo – jej pożar po upadku na ziemię może grozić pożarem parku i to wystarczy, żeby nie pozwalać wszystkim jak leci latać w parkach narodowych.

 8. 11 maja 2018 at 21:22 — Odpowiedz

  Byłem niedawno w Biebrzańskim Parku Narodowym a tutaj z 2 km słychać ryk silników czekam co to a to dwa ścigacze jadą sobie,pruja. No ale drony nie mogą a to czemu? Chyba nie ze względu na hałas bo przez środek tego parku przebiega droga krajowa i hałasu jest w cholerę. Pytanie jest w czym przyrodzie przeszkadzają drony? Może trzeba założyć jakąś organizację która weźmie się za prawo w tym zakresie? Filmowanie parku lub zdjęcia to tylko reklama i zachęcenie turystów!!!1

  • 12 maja 2018 at 08:26 — Odpowiedz

   1. Mogą płoszyć ptaki (gatunki chronione są również w rezerwatach i tam jest również zakaz latania ze względu na możliwość płoszenia i zagrażania tym gatunkom). 2. Na pokładzie drona jest lipo – póki to się nie zmieni to prawo się nie zmieni, bo pożar lipo na ziemi grozi pożarem całego parku.

  • 27 grudnia 2021 at 13:50 — Odpowiedz

   Ehh, wiem że stary wątek ale pewnie nie jedna osoba na niego jeszcze trafi. Ja absolutnie rozumiem chęć ochrony przyrody, i mimo iż z chęcią bym nagrał z drona te piękne tereny to ograniczenia rozumiem…. ale jest np. taki piękny Park Narodowy gór stołowych. Przez jego środek biegną drogi, kręte, po których jakby nigdy nic zapie….. jadą szybko motocykliści na swoich wyjątkowo głośnych maszynach. 100 dronów nie wywoła takiego hałasu jak jeden taki motocykl, a pożar też może taki bez problemu wywołać.

 9. 14 maja 2018 at 00:32 — Odpowiedz

  Dlatego trzeba latać na dziko, lobby oszołomów którzy na tym koszą kasę pseudo szkółek, ULC i inni olać ich. Mamy komunę w najgorszym wydaniu. Wszytko obecnie wymaga super zezwoleń, zaświadczeń, a z drugiej strony złodzieje i cwaniaki robią co chcą.

  • 29 czerwca 2020 at 23:09 — Odpowiedz

   Popieram…. Ch…j z nimi wszystkimi i ich pozwoleniami i kursami……!
   Najlepiej wszystkiego zakazać a ludzi pozamykać w psychiatrykach.

 10. 14 maja 2018 at 14:43 — Odpowiedz

  Koledzy. Celem Parku Narodowego (glownym) jest ochrona przyrody. Wszystkie czynnosci wykonywane na terenie Parku i w jego otulinie musza podlegac temu wlasnie celowi. Nie dziwi mnie ze dyrektorzy nie chca sie zgodzic na lott dronami tak samo jak nie zgadzaja sie na jazde motocyklem czy chodzeniem poza szlakiem.
  Pamietajcie ze to nie jest ich „folwark” tylko nasze wspolne dobro o ktore maja dbac.
  Mamy w Polsce tyle pieknych i ciekawy miejsc do lotow ze wylaczenie z tego obszarow chronionych nie zrobi nam krzywdy.
  PS. Bardzo ciekawy wpis 🙂

 11. 9 czerwca 2018 at 18:18 — Odpowiedz

  Witam, czy ktoś ma może doświadczenie z latanie dronem nad wydmami ruchomymi w słowiańskim parku narodowy? Czy muszę mieć zgodę w celach stricte turystycznych (youtube, instagram) jak ciezko otrzymać zgodę?

  • 10 czerwca 2018 at 21:01 — Odpowiedz

   Parka Narodowy = zgoda Dyrektora Parku, bez względu na cel lotu. Jak to w parku narodowym – o zgody ciężko, trzeba też zapłacić.

 12. 5 lipca 2018 at 14:51 — Odpowiedz

  A jak się ma latanie Sparkiem?

  • 6 lipca 2018 at 02:40 — Odpowiedz

   Bez różnicy – wszystkich obowiązuje to samo prawo.

 13. 25 lipca 2018 at 15:05 — Odpowiedz

  Z czyich podatków utrzymywane są parki krajobrazowe w Polsce? Z podatków obywateli. Nie mam na myśli by pozwalać latać każdemu kowalskiemu, ale firmy które zarabiają na filmowaniu i posiadają licencję personelu lotniczego czytaj operatora BSP. Powinny mieć możliwość pracy, gdyż to między innymi z ich podatków utrzymywane są parki.

  • 26 lipca 2018 at 15:26 — Odpowiedz

   To, że płacą podatek, nie znaczy, że im się coś takiego należy. Parki nie są dla firm, ale dla ludzi, dla naszych dzieci, i wnuków, i prawnuków. Praca jednej osoby czy firmy w tej skali nie ma żadnego znaczenia.
   Ponadto, jeśli uzasadnią swoją potrzebę i pokryją opłatę, mają szansę uzyskać zgodę – więc w czym problem?

   • 26 lipca 2018 at 17:25 — Odpowiedz

    Zgodzę się w 100%. Parki nie powinny być szeroko otwarte dla firm. Po to są objęte ochroną by nie robić z nich jednego wielkiego planu filmowego. Znacznie przyjemnie chodzi się po górach nie spotykając co chwila nad głową brzęczących dronów, które – bez opłat i zakazów – brałby pewnie co drugi „niedzielny turysta” wybierający się w góry.

 14. 31 lipca 2018 at 13:55 — Odpowiedz

  A co z parkami krajobrazowymi? Tam też nie można latać? Większość z nich w regulaminie posiada punkt „zakaz zakłócania ciszy”. Więc…

  • 2 sierpnia 2018 at 08:36 — Odpowiedz

   Więc obowiązuje wciąż strefa lotnicza, a tej nad parkiem narodowym nie ma. Oczywiście obowiązuje też zakaz zakłócania ciszy, ale to już kwestia względna. Jeśli nie będzie to lot „koszący” nisko nad ziemią jakimś głośnym dronem to nie widzę problemu, żeby latać tam bez zakłócania ciszy.

 15. 22 sierpnia 2018 at 18:03 — Odpowiedz

  A w parkach krajobrazowych też trzeba uzyskać jakaś zgodę ?

  • 23 sierpnia 2018 at 01:07 — Odpowiedz

   Nie, parki narodowe i krajobrazowe to dwie różne sprawy. Problematyczne są bardziej rezerwaty, w których ochronie mogą podlegać konkretne gatunki ptactwa i wtedy zastosowanie ma zupełnie inny akt prawny np. ustawa o ochronie przyrody.

 16. 29 sierpnia 2018 at 08:07 — Odpowiedz

  A co z rezerwatami przyrody? Mam drona Mavic Air, który waży 430 gram ale jest dosyć głośny. Rozumiem, że nad parkami krajobrazowymi mogę latać a czy nad rezerwatami też?

 17. 29 sierpnia 2018 at 08:17 — Odpowiedz

  A co w przypadku obszarów Natura 2000?

 18. 21 września 2018 at 14:29 — Odpowiedz

  Tak się zastanawiam, jak wcześniej czytałem dron w myśl przepisów nazywamy „modelem latającym” taki, który jest wykorzystywany w celach rekreacyjno sportowych, zaś „statkiem powietrznym” w trakcie lotów komercyjnych. Poza TPN wszyscy mówią o „statku powietrznym”. Jedynie TPN mówi w prost o „”modelach latających”. Czyli skoro nie jesteśmy „statkiem powietrznym”, a „modelem latającym” jak się ma stosowanie do tych przepisów? Nie ma tu luki prawnej związanej z nazewnictwem? Skro mowa jest o statku powietrznym, a my latamy rekreacyjnie to chyba nie jesteśmy „statkiem” w myśl przepisów, a „modelem” więc zakazy dotyczące „statków” mogą nas nie dotyczyć?

  • 27 września 2018 at 22:16 — Odpowiedz

   Raczej nie liczyłbym tu na lukę prawną. Rozporządzenie posługuje się takimi dwiema nazwami, ale w obydwu przypadkach (lotów rekreacyjnych + sportowych lub „komercyjnych”) decyduje dyrekcja parku. Dyrekcja nie musi jednak formalnie stosować się do tych nazw w swoim regulaminie.

 19. 11 listopada 2018 at 13:14 — Odpowiedz

  Parki są dla zwierząt, ludzie są tam intruzami

  • 13 sierpnia 2019 at 00:26 — Odpowiedz

   Ludzie też są zwierzętami, a park to nie 'prawo boskie’, tylko 'umowa społeczna’ ustanowiona i modyfikowana przez ludzkich reprezentantów, czyli polityków (zwierzęta jak reszta) 😉

   A tak na poważnie, to idąc tym tokiem rozumowania, człowiek na planecie Ziemia jest intruzem…

  • 6 marca 2024 at 12:55 — Odpowiedz

   Większej głupoty dawno nie czytałem. A co to ludzie to jakieś całkowicie odmienne byty? Ludzie to tak naprawdę zwierzęta tylko inny gatunek tych zwierząt. Gdybyś zamiast ludzie napisał, że roboty… to jeszcze można by się zgodzić.

 20. 26 listopada 2019 at 17:14 — Odpowiedz

  Jak to się ma do nowych przepisów, które uznają drony do 250g za zabawki? Czy takimi urządzeniami można latać nad parkami narodowymi?

  • 26 listopada 2019 at 19:11 — Odpowiedz

   W parkach narodowych raczej nie liczyłbym na zmianę – póki strefą R nad parkiem zarządza dyrekcja parku nic się nie zmieni.

 21. 30 stycznia 2020 at 11:35 — Odpowiedz

  Czytam właśnie cennik z TPN i szczerze, to chyba przesadzają z tym pragnieniem dudków.
  Technicznie rzecz biorąc, zupełnie nie opłaca się im płacić. Abstrahując już od tego, czy w ogóle powinno się latać dronami nad parkami narodowymi (według mnie, nie powinno w ogóle po za uzasadnionymi przypadkami), to wychodzi, że za zdjęcia z parku narodowego trzeba im zapłacić 25 000 zł. Pewnie jak bym dołożył jeszcze trochę, to by mi pokazali, gdzie jest konkretnie gniazdo orła przedniego i od której strony będę miał lepsze ujęcie i jak nie zahaczyć o jaja, bo szkoda śmigieł.
  Ale jednocześnie ustawowa kara za złamanie tego zakazu to do 10 000 zł… o ile cię złapią oczywiście, a pewnie nie każdego złapią (choć akurat w Tatrach jest sporo strażników i wolontariuszy).

 22. 21 kwietnia 2020 at 13:03 — Odpowiedz

  Czy coś się zmieniło od daty tej publikacji? Jakieś nowe cenniki, udogodnienia?

  • 21 kwietnia 2020 at 21:42 — Odpowiedz

   Pani Anno, muszę przeprowadzić nowe „dochodzenie” w tej kwestii. Zabiorę się za temat, a na chwilę obecną musi Pani podziałać na własną rękę 😉

 23. 7 czerwca 2020 at 01:45 — Odpowiedz

  Ciekawe ile zapłacili producenci Watahy ? Może niedługo zabronią całkowicie zdjęć w aparatach czy telefonach robić bo focus za głośno chodzi. Trzeba napisać do dyrektorów PN by o tym pomyśleli. Będą mieli dodatkowe złocisze do pensji oczywiście mówiąc w celu ochrony przyrody 😉 i tak się biznes kręci 😉 a Ty Obywatelu masz h.ja do powiedzenia, który płacisz na to wszystko !

 24. 21 czerwca 2021 at 12:16 — Odpowiedz

  No oczywiście. 10k + 300 za kilka ujęć. Traktują parki jak prywatne podwórko. Nie każdego stać na drona i nigdy nie będzie sytuacji że niebo będzie usiane dronami. No ale jak dla szanownej dyrekcyji nadarza się szansa na zarobek to jak nie skorzystać. No i oczywiście tatrzański. Łase buce na dudki jak zawsze. A ja będę latał i mam was w d….
  I proszę nie zasłaniać się dobrem zwierząt. Wycinki drzew, hałasy turystów, ciągniki i bóg wie co jeszcze a ja pobzyczeć chwilę dronem nie mogę. A jak wylecę na 50m to już go w ogóle nie słychać. Paranoja w tym kraju

 25. 30 czerwca 2021 at 07:34 — Odpowiedz

  Ostatnio pływałem kajakiem na mazurach, zabrałem drona, był piękny mazurski poranek, puściłem mojego sokola… Czułem że zakłócam przyrodzie spokój. . .

 26. 4 września 2021 at 16:09 — Odpowiedz

  Taki sposób pytania parków o to, to jest wyważanie otwartych drzwi. „Art. 124.1. Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów”, więc jest podstawą do odmowy zezwolenia na latanie – dokładnie nad nimi. Nie jest podstawą do odmowy w strefie, która wykracza poza obszar parku narodowego lub rezerwatu. Trzeba pytać o podstawę odmowy latania w strefie poza parkiem, a nie w nim.

 27. 13 października 2022 at 11:38 — Odpowiedz

  Na Maderze (Portugalia) bez problemu można latać w parku narodowym, Anglia to samo… Polska? Zakaz 😀

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *