AktualnościPrawoZ Polski

Nowe Wytyczne Prezesa ULC – nr 6/2024 i 7/2024

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego z datą publikacji 20.05.2024 r. pojawiły się nowe wytyczne Prezesa ULC: nr 6/2024 – w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz nr 7/2024 – w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Nowe Wytyczne Prezesa ULC zastąpiły tym samym poprzednie:

 • Wytyczne nr 6/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (zastąpiły Wytyczne nr 17/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych)
 • Wytyczne nr 7/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (zastąpiły Wytyczne nr 15/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych)

Większych zmian w obydwu wytycznych nie zauważyłem. Warto zwrócić uwagę na te założenia:

Dla wytycznych w sprawie stref geograficznych dla SBSP:

 • PAŻP może wyznaczać strefy typu DRA-P, DRA-R (w tym -RH, -RM, -RL), DRA-T, DRA-U, DRA-I
 • nie są pobierane opłaty za wydawanie zgody na loty w strefach geograficznych
 • strefy geograficzne mogą być wyznaczone na wniosek:
  • 1) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Służby Ochrony Państwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – ze względu na potrzeby działań lub czynności o szczególnym znaczeniu operacyjnym lub rozpoznawczym, zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, prowadzonych w celu realizacji ustawowych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Służbę Więzienną lub Lasy Państwowe;
  • 2) Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – ze względu na potrzeby ochrony infrastruktury krytycznej, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego;
  • 3) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – ze względu na realizację zadań ustawowych;
  • 4) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – ze względu na realizację zadań ustawowych;
  • 5) operatora SBSP, jeśli wyznaczenie strefy geograficznej jest wymagane zezwoleniem (które operator otrzymał od ULC);
  • 6) własny samej Agencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 • wniosek o wyznaczenie strefy powinien być złożony minimum 7 dni przed operacją dla operacji krótszych niż miesiąc lub minimum 30 dni przed operacją, dla operacji trwających dłużej niż miesiąc przy czym dla sytuacji „niecierpiących zwłoki, uzasadnionych interesem publicznym lub społecznym” – terminy te nie muszą być dochowane;
 • maksymalny okres obowiązywania strefy geograficznej to 3 miesiące (z możliwością przedłużenia).

Dla wytycznych w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu SBSP:

1.4. Pilot wykonujący operację z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego:

 • 1) zachowuje szczególną ostrożność, unika działania lub zaniechania, które mogłoby:
  • a) spowodować zagrożenia bezpieczeństwa,
  • b) zagrażać życiu lub zdrowiu osoby postronnej oraz zgromadzeniu osób,
  • c) naruszyć zasady rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • d) stwarzać zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,
  • e) zakłócać przebieg imprezy masowej albo zagrozić bezpieczeństwu jej uczestników,
  • f) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, statku powietrznego lub życia lub zdrowia załogi lub pasażerów znajdujących się na jego pokładzie,
  • g) utrudniać ruch lotniczy lub powodować jego wstrzymanie lub ograniczenie,
  • h) zakłócać spokój lub porządek publiczny,
  • i) spowodować szkody w środowisku, w tym naruszać warunki decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • j) narazić kogokolwiek na szkodę;
 • 2) wykonuje operację w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym oraz daje pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym;
 • 3) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu operacji oraz za jej poprawność, a udział każdego obserwatora w wykonywaniu operacji nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo jej wykonania;
 • 4) używa systemu bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z instrukcją oraz aktualnym oprogramowaniem producenta;
 • 5) przed operacją dokonuje kontroli stanu technicznego systemu bezzałogowego statku powietrznego;
 • 6) wykonuje operacje systemem bezzałogowego statku powietrznego, który jest sprawny technicznie.

2.2. Jeżeli osoba fizyczna korzysta z systemu bezzałogowego statku powietrznego będącego własnością osoby trzeciej:

 • 1) rejestruje się w rejestrze operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych – jeżeli nie jest do niego wpisana;
 • 2) posiada kompetencje pilota odpowiednie do rodzaju wykonywanej operacji albo zapewnia, że operacja będzie wykonywana przez pilota o kompetencjach odpowiednich do rodzaju wykonywanej operacji;
 • 3) umieszcza swój numer rejestracyjny operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego na bezzałogowym statków powietrznym; oraz
 • 4) przesyła numer rejestracyjny, o którym mowa w ppkt 3, do systemu zdalnej identyfikacji, jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest wyposażony w taki system.

2.4. Operacje wykonywane przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych
wykonywane nad:

 • 1) portami morskimi,
 • 2) lotniskami,
 • 3) stacjami elektroenergetycznymi, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków,
 • 4) jednostkami wojskowymi i poligonami

– wykonuje się za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem.

3.2. Operacje w kategorii „otwartej” przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego z widokiem z pierwszej osoby (FPV) wykonuje się wyłącznie z obserwatorem bezzałogowego statku powietrznego znajdującym się przy pilocie.

4.12. W przypadku wykonywania operacji w ramach krajowych scenariuszy standardowych przez maksymalny wymiar typowy bezzałogowego statku powietrznego należy rozumieć:

 • 1) rozpiętość skrzydeł dla stałopłatów;
 • 2) średnicę wirnika głównego dla śmigłowców; lub
 • 3) odległość pomiędzy osiami przeciwległych silników dla wielowirnikowców.

2.6. Ważność konta operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego w rejestrze operatorów wynosi dwa lata. Przed upływem terminu ważności konta operatora, operator potwierdza ważność i aktualność swoich danych w rejestrze operatorów, w sposób określony przez Prezesa Urzędu.

2.9. Prezes Urzędu, na wniosek, udostępnia nieodpłatnie dane zawarte w rejestrze operatorów Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Straży Marszałkowskiej, straży gminnej (miejskiej), Żandarmerii Wojskowej, Biuru Nadzoru Wewnętrznego oraz Agencji, w celu realizacji zadań ustawowych.

W części dotyczącej ośrodków szkolenia pojawiło się rozróżnienie na:

 • operatora szkolącego (składa Dodatek 4, prowadzenie szkolenia praktycznego i ocena umiejętności praktycznych do NSTS i szkoleń określonych w zezwoleniu na operację);
 • uznany podmiot (składa Dodatek 6, prowadzenie szkolenia praktycznego i ocena umiejętności praktycznych do NSTS);
 • wyznaczony podmiot (egzaminy teoretyczne do A2, NSTS i STS oraz szkolenia przypominające do STS);

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Konferencja "Droniada Tech - Roboty na drodze. Zrobotyzowana mobilność" - 3-4.06.2024 r.

Następny

Nowe rozporządzenia dot. SBSP (UE 2024/1107 do 1111)

3 komentarze

 1. 1 czerwca 2024 at 15:04 — Odpowiedz

  Wytyczne 7/2024 wyraźnie zaznaczają że każdy lot BSP musi zostać zgłoszony za pomocą systemu teleinformatycznego patrz pkt 1.3

 2. 7 czerwca 2024 at 15:17 — Odpowiedz

  Jeżeli dobrze pamiętam to maksymalny wymiar typowy określał w wielowirnikowcach odległość między przeciwległymi krawędziami śmigieł, a teraz jest opisane jako przeciwległą odległość osi silników. Czyli na PLUS.

  • 10 czerwca 2024 at 09:56 — Odpowiedz

   Bo faktycznie jest to maks. odległość między końcówkami przeciwległych śmigieł (łopat), ale na potrzeby NSTS urząd uprościł ten wymiar, żeby taki M30T nie musiał latać nad kontrolowanym obszarem naziemnym. W STS i we wnioskach na zezwolenie stosuje się wymiar między łopatami właśnie…

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *